ŠTUDENT TOČKA

POSTANI ZAPOSLJIV IN POIŠČI SVOJ VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJ
Interaktivni iskalnik po krajih in programih


Višješolski študijski programi spadajo v terciarno izobraževanje, tako kot visoko šolstvo. Za razliko od drugih nivojev (npr. visoke šole), višje strokovne šole poleg krajšega študija (2 študijski leti ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami) ponujajo izrazito praktično usmerjene študijske programe. 40 % višješolskega študijskega programa sestavlja obvezno praktično usposabljanju v podjetjih, ki večinoma postanejo bodoči delodajalci naših študentov. Študijski programi višjih strokovnih šol namreč temeljijo na jasno definiranih in usklajenih potrebah delodajalcev, zato so diplomanti višjih strokovnih šol med najbolj zaposljivim kadrom v Sloveniji in drugod.
KDO SE LAHKO VPIŠE?
V višješolski študij se lahko vpiše vsakdo, ki je opravil splošno oziroma poklicno maturo ter vsakdo, ki ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in opravi preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
VIŠJEŠOLSKA PRIJAVNA SLUŽBA
OCENJEVANJE ZNANJA 
Lestvica ocen sega od 1 do 10, pri čemer je 10 najvišja ocena, 6 pa najnižja še pozitivna. Diplomski izpit je sestavljen iz diplomske naloge in ustnega zagovora. Ko študent opravi vse obveznosti, dobi diplomo, ki je javna listina. Delo študenta se ocenjuje z izpiti, seminarskimi nalogami, vajami, lahko pa tudi z izdelki, projektnimi nalogami, nastopi ali kako drugače, če je tako določeno s študijskim programom. Pripraviti mora tudi poročilo o praktičnem izobraževanju.
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
Študent, šola in delodajalec sklenejo tripartitno pogodbo o praktičnem izobraževanju, v kateri se določijo študentove pravice in odgovornosti ter naloge in odgovornosti šole in delodajalca.
Povzeto po ZVIS-A.

UPORABNE POVEZAVE in DOKUMENTI

EUROPEN STUDENT NETWORK

  

Evropski mladinski portal – https://europa.eu/youth/EU_sl
Zavod MOVIT, Erasmus+ Mladi v akciji – http://www.movit.si/movit/novice/clanek/mladinfogram-program-erasmus-mladi-v-akciji-2017/
Cmepius, razpis 2018 – http://www.erasmusplus.si/razpis/razpis-2018/
Vodnik Erasmus+ 2018 – http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2017/09/erasmus-plus-programme-guide_sl.pdf
Cmepius – Mobilnosti v visokem šolstvu – http://www.erasmusplus.si/kljucna-aktivnost-1/mobilnost-studentov-in-osebja-v-terciarnem-sektorju/