Uspešno izvedena 10. letna konferenca: Kakovost v višjih strokovnih šolah

Uspešno izvedena 10. letna konferenca: Kakovost v višjih strokovnih šolah

10. letna konferenca Kakovost v višjih strokovnih šolah z nazivom Zelena in digitalna kakovost je pod okriljem Skupnosti VSŠ in Višje strokovne šole Slovenj Gradec potekala 26. maja 2021 od 9.00 do 13.00 na daljavo preko Zoom konferenčnega orodja.

Tematika letošnje konference, namenjene ravnateljem in direktorjem višjih strokovnih šol, predstavnikom komisij za kakovost, predavateljem in vsem, ki jih zanima kakovost izobraževanja v Sloveniji, se je nanašala na dobre prakse na področju višjega šolstva, uspešna podjetja s področja digitalizacije, projekt izpopolnjevanja mentorjev praktičnega izobraževanja v podjetjih in doseganje strateških ciljev Skupnosti VSŠ, spodbujanje kakovosti kadrov na VSŠ ter na izbrane prispevke, ki tematsko pokrivajo zeleno in digitalno kakovost. Skupno se je konference udeležilo 124 udeležencev (sočasno je bilo prisotnih največ 95 udeležencev) iz različnih institucij, javnih in zasebnih višjih strokovnih šol, podjetij, visokega šolstva, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in Nacionalne agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).

Uvodoma je mag. Gabrijela Kotnik, predsednica Komisije za kakovost pri Skupnosti VSŠ, pozdravila vse navzoče in poudarila zadovoljstvo ob organizaciji tokratne, že desete konference. V uvodnem pozdravu so udeležence nagovorili tudi gostiteljica, mag. Janja Razgoršek, ravnateljica VSŠ Slovenj Gradec, Egon Pipan, predsednik Skupnosti VSŠ in mag. Nataša Kranjc, v.d. direktorice Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na MIZŠ, ki je izpostavila pomembnost uresničevanja zastavljene strategije in doseganje ciljev tudi na področju kakovosti.

V okviru prvega plenarnega dela konference so se zvrstila štiri predavanja, na njih so spregovorili:

mag. Katja Dovžak in mag. Nataša Hafner Vojčić, MIZŠ: Dosežki in razvojne priložnosti višjega strokovnega izobraževanja v okviru evropskih finančnih mehanizmov.
V sklopu prvega predavanja je mag. Katja Dovžak predstavila nekatere operacije, kot so priprava višješolskih študijskih programov za izpopolnjevanje in Javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju 2020-2022. Nataša Hafner Vojčić je v nadaljevanju predstavila operacijo Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja MUNERA 3 in načrtovane ukrepe v okviru Načrta za okrevanje in razvoj. V sklopu razvojnega področja digitalne preobrazbe je Nataša Hafner Vojčić predstavila mehanizem za spreminjanje zaposljivosti diplomantov VSŠ in napovedala razvoj Evidence 2.0. Predstavljeno je bilo tudi razvojno področje pametne trajnostne in vključujoče rasti, s poudarkom na krepitvi kompetenc in načrtovani ukrepi krepitve sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela.

Martina Mravlja, NAKVIS: VSŠ kot del sistema zagotavljanja kakovosti v terciarnem izobraževanju.
Predstavnica NAKVIS, Martina Mravlja je predstavila sestavo in naloge agencije, ki že deseto leto izvaja zunanje evalvacije višjih strokovnih šol, merila za akreditacijo in primere vprašanj agencije pri obisku na višjih strokovnih šolah. Prav tako je predstavila raziskavo prednosti in pomanjkljivosti virtualnih obiskov višjih strokovnih šol, v katero so bili poleg višjih šol vključeni tudi strokovnjaki in strokovni delavci NAKVIS.

Adrijana Hodak, vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra je v nadaljevanju predstavila Dobre prakse, Center odličnosti ŠC Nova Gorica – dvoletni projekt Talent Journey: platformo za poklicno odličnost na področju interneta stvari (IoT), ki počasi že obvladuje poslovne procese v današnjem svetu. Program nudi celostno izkušnjo za učeče se na področju interneta stvari preko spremljanja študentov skozi celoten proces izobraževanja z razvojem modulov in profesionalnih usposabljanj učiteljev. Program omogoča personaliziran pristop, mentorstvo in tutorstvo ter karierno svetovanje za študente.

Tudi v uspešnih podjetjih procesi slonijo na zagotavljanju kakovosti. Mag. Domen Ocepek, predstavnik podjetja KOPA, računalniški inženiring, d. d., je v nadaljevanju predstavil pomen vpliva kakovosti v višjih strokovnih šolah na raven kakovosti v podjetjih. Kot dobre prakse njihovega podjetja je izpostavil močno razvojno ekipo, lastne rešitve, nenehno vlaganje v kadre in povezovanje z rešitvami in dobrimi praksami za zagotavljanje celovite podpore strankam. Digitalizacijo vidi kot nujno za učinkovitejše poslovanje in ohranjanje konkurenčne prednosti podjetij. Njihovo aktivno vključevanje študentov višjih strokovnih šol s teoretičnim znanjem, pričakovanji in predlogi v veliki meri vpliva na razvoj in nove koncepte poslovanja podjetja. Kakovost pridobljenih kompetenc študentov prihaja v podjetje, izkušnje iz podjetja pa študentje prenesejo nazaj v šole.

Prvi plenarni del konference se je zaključil s predstavitvijo rezultatov Razpisa za priznanja Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije. Mag. Gabrijela Kotnik je napovedala, da bo slovesna podelitev priznanj sledila na prireditvi ob 25 letnici višjih strokovnih šol, ki je predvidena za konec leta 2021.

Dobitniki priznanj Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije za leto 2021 so:
Za 20 letno uspešno delovanje:
– Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola,
– Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola,
– Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola,
– Izobraževalni center Piramida Maribor, Višja strokovna šola,
– Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola,
– Strokovno izobraževalni center Brežice, Višja strokovna šola,
– Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola,
– Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Višja strokovna šola,
– Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor.

Posamezniki:
dr. Andreja Križman, za dolgoletno uspešno delo v komisiji za kakovost pri Skupnosti VSŠ,
mag. Bojan Sešel, za 20 letno uspešno vodenje šole,
Marija Sraka, za dolgoletno uspešno delo v komisiji za kakovost pri Skupnosti VSŠ,
Jasmina Poličnik, za izjemen prispevek k prepoznavnosti, ugledu, delovanju Skupnosti VSŠ in višjega strokovnega šolstva ter na področju razvoja strategije višjega strokovnega šolstva.

Iskrene čestitke vsem prejemnikom priznanj!

Pred drugim delom konference je bil udeležencem v izpolnitev posredovan vprašalnik o mikrokvalifikacijah. Odgovore je prispevalo 46 udeležencev. Rezultati raziskave so pokazali, da 45 % udeležencev še nima izkušenj z mikrokvalifikacijami in 79 % jih meni, da so mikrokvalifikacije kot priložnost za razvoj kakovosti višje strokovne šole. Kot najpogostejši namen mikrokvalifikacij pa udeleženci izpostavljajo:
– 38 % udeležencev pridobivanje novih spretnosti ter nadgrajevanje znanj in poklicnih veščin,
– 21 % udeležencev obogatitev standardnih višješolskih programov,
– 17 % udeležencev posodobitev/nadgradnja kompetenc diplomantov (nekdanjih študentov) .

 

V drugem delu konference, ki jo je vodila dr. Anita Goltnik Urnaut je bilo predstavljenih pet izbranih strokovnih referatov:

1. mag. Lidija Grmek Zupanc, Manca Doberšek, Katja Ržek, Daša Zupanec in Maša Pavuna: Trajnostna embalaža (predstavitev krožnega gospodarstva, ponovne uporabe, primerov rešitev v podjetjih in lastnega razmišljanja o trajnostni embalaži s strani mentorice in študentk).

2. Katja Orehek Hati: Praktično izobraževanje študentov turistične smeri s pomočjo digitalizacije v obdobju pandemije (izkušnje z izvedbo praktičnega izobraževanja na daljavo in izdelava raziskovalnih in projektnih nalog z uporabo družbenih omrežij – potopisov, idej za izlete, kuharskih receptov, spletnega mesta kulinarična doživetja in video vsebin).

3. Mitja Petelin: Igrifikacija na daljavo: jedilni list; Igrifikacija na daljavo: prihodkovni management prodaje hotelskih sob (predstavitev aplikacij za simulacijo dela v gostinstvu (priprava jedilnika), hotelirstvu (upravljanje ponudbe hotelskih sob) in zadovoljstva študentov z uporabo aplikacij pri predmetu).

4. Jožica Ovčjak in mag. Janja Razgoršek: Izzivi pri izvajanju praktičnega izobraževanja na daljavo v času pandemije (predstavitev in analiza različnih oblik opravljanja praktičnega izobraževanja).

5. mag. Gregor Rak in Martina Belšak: Inovativna uporaba MS TEAMSA v izobraževalne namene; (predstavitev aplikacij za popestritev pedagoškega procesa in prikaz zadovoljstva študentov).

V drugem plenarnem delu je Alicia Leonor Sauli Miklavčič predstavila doseganje strateških ciljev Skupnosti VSŠ s pomočjo Razvojnega načrta, nacionalnih in mednarodnih projektov, kjer je poudarila ukrepe v sklopu Strategije VSŠ 2020-2030 in projekte Skupnosti VSŠ, tako mednarodne kot tudi nacionalne. Prav tako je predstavila Razvojni načrt Skupnosti 2020-2025 po posameznih strateških področjih. Podrobneje je predstavila področje delodajalcev in mednarodni projekt MentorTrain, v okviru katerega poteka usposabljanje mentorjev za uspešno vodenje študentov na praktičnem izobraževanju v dejanskem delovnem okolju; področje študenti s kariernimi centri in organiziranim sodelovanjem; področje prepoznavnosti preko različnih promocijskih orodij Skupnosti VSŠ; področje skupnih standardov delovanj in institucionalnega okolja.

Za konec plenarnega dela je dr. Anita Goltnik Urnaut predstavila podporo projekta Izpopolnjevanja CilljajVišje! pri zagotavljanju in krepitvi kakovosti v višjih strokovnih šolah. Predstavila je izvedeno Analizo potreb po izobraževanju in usposabljanju zaposlenih na višjih strokovnih šolah preko intervjujev ravnateljev partnerskih šol, fokusnih skupin predavateljev in strokovnih delavcev. Izpostavila je ključne ugotovitve analize: interese, pričakovanja, izzive in predloge novih programov ter predstavila razvoj teoretskega modela za vzpostavitev informacijskega sistema z moduloma za sistemsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju znanja in bazo programov izpopolnjevanja znanja. Na koncu je predstavila še zadovoljstvo udeležencev z izvedbo programov izpopolnjevanj po posameznih področjih.

10. letna konferenca Kakovost v višjih strokovnih šolah se je zaokrožila z zaključno zahvalo gostiteljice mag. Gabrijele Kotnik in predsednika Egona Pipana ter izraženim upanjem, da bo naslednja konferenca zopet potekala v živo.