10. seja skupščine Skupnosti VSŠ

10. seja skupščine Skupnosti VSŠ

10. seja skupščine Skupnosti VSŠ je potekala na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled v petek, 4. marca 2016. Letošnja skupščina se je pričela s predavanjem g. Mirana Morana in temo Vloga vodje. Po predavanju je predsednik Skupnosti Alojz Razpet uradno otvoril skupščino, pozdravil prisotne in predal besedo vodji sektorja za višje šolstvo pri MIZŠ, mag. Katji Dovžak. Na MIZŠ ocenjujejo, da je Skupnost VSŠ v letu 2015 pomembno prispevala k izhodiščem za prenovo programov in pravilniku o spremembah in dopolnitvah za financiranje VSŠ, prepoznavajo delo in prispevek Skupnosti k zakonu o SOK, bila je prisotna na CPI srečanjih, VSŠ so vzpostavile MICe, skupno sodelovanje v delovnih skupinah … V letu 2015 je bilo s strani Skupnosti veliko opravljenega dela. Ob koncu se zahvali vsem, ki prispevajo k delu Skupnosti. Glede na zastavljene naloge Skupnosti je pohvalno veliko sodelovanje članov in velika odzivnost do MIZŠ.

Skupščina se je nadaljevala s predlogom članov v delovne organe skupščine ter z obravnavo Letnega poročila Skupnosti VSŠ 2015 in Letnega programa 2016. Predsednik je izpostavil, da je vesel, da na MIZŠ prepoznajo dobro delo Skupnosti. Povzame naloge in funkcije skupnosti ter trende in analizo števila VSŠ študentov v terciarnem izobraževanju. Kljub temu, da je trend manjšega vpisa študentov v VSŠ, je prvič vpisanih v letu 2015/16 kar 21,7% vseh študentov v terciarnem izobraževanju (od 18.950 prvič vpisanih). Ta delež je znotraj zastavljenega dolgoročnega cilja (20 – 25 %). Po pregledu Poročila 2015 izpostavi, da je Skupnost s svojimi delovnimi telesi izvršila vse zadane naloge. Člani skupščine oba dokumenta potrdijo in predlagajo, da se na MIZŠ naslovi pobuda o dodatnem sofinanciranju glede na povečan obseg dejavnosti Skupnosti.

Marjan Vidrih iz MIZŠ je predstavil podatke o prijavah in vpisu v študijskem letu 2016/17. Poudari, da je zaupanje v šolstvo še vedno veliko, zato ga moramo upravičiti z enakovrednimi pogoji in postopki za vse kandidate.

Mag. Marjan Velej je predstavil problematiko sprejemanja Izhodišč za pripravo VSŠ programov in prisotne obvesti, da  je predlog trenutno dan Strokovnemu svetu v obravnavo. Mag. Katja Dovžak izpostavi, da bo objavljen razpis sredstev za prenovo programov, ko bodo izhodišča sprejeta.

Miran Saksida je kot član Akreditacijske komisije predstavil spremembe navodil za prilagoditev izrednega študija. Članice Skupnosti je opozoril predvsem  glede pojasnjevanja sprememb v zakonodaji. Dokument je dostopen na spodnji povezavi:

http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Izvedbeno_nacrtovanje_v_visjih_strokovnih_solah-oddana_verzija.doc.

Dr. Marjan Forjan je povzel namen obeleženja 20-letnice višjega strokovnega izobraževanja v Sloveniji – želimo predstaviti in promovirati višje strokovno šolstvo v Sloveniji ter izpostaviti njegov razvoj v 20-letih. V okviru praznovanja bodo potekali dogodki na regionalni in nacionalni ravni. Organizirala in izvedla se bo slavnostna akademija, ob čemer bo izšel tudi zbornik.

Skupščine se je udeležilo 48 udeležencev, ki so predstavljali 37 višjih strokovnih šol (36 predstavnikov je glasovalo o delovnih sklepih). Od tega je bilo 14 zasebnih in 23 javnih višjih strokovnih šol ter 3-je predstavniki MIZŠ.

 

Mnenje udeležencev:

Letna konferenca je odlična priložnost, da se ravnatelji višjih šol srečamo, pregledamo pretekle dogodke in novosti, ki se pripravljajo na področju višjega šolstva. Ravnatelji si ob tej priložnosti izmenjamo mnenja in delimo poglede na strokovno problematiko. Skupščina zagotovo pripomore k večji kakovosti delovanja višjih strokovnih šol ter posredno dviguje prepoznavnost višjih šol. 

mag. Nataša Makovec, GEA College, Center višjih šol

 

PREDSTAVITVE:

 

 

IMG_1960 IMG_1961 IMG_1962 IMG_1964 IMG_1968 IMG_1969 IMG_1970 IMG_1971 IMG_1972 IMG_1973 IMG_1976 IMG_1978 IMG_1979 IMG_1980