7. letna konferenca Kakovost v višjih strokovnih šolah – ‘Kakovost danes za jutri’

7. letna konferenca Kakovost v višjih strokovnih šolah – ‘Kakovost danes za jutri’

7. konferenca Kakovost v višjih strokovnih šolah je potekala 21. 11. 2017 na VSŠ GRM – center biotehnike in turizma v Novem mestu. Namenjena je bila predstavnikom komisij za kakovost na višjih strokovnih šolah, ravnateljem in direktorjem višjih strokovnih šol, avtorjem referatov, predavateljem, ki sodelujejo pri vzpostavljanju sistema vodenja kakovosti in vsem, ki jih zanima kakovost izobraževanja v Sloveniji v terciarnem izobraževanju. Skupno se je konference udeležilo 58 predstavnikov iz 18 javnih in 5 zasebnih višjih strokovnih šol, MIZŠ in NAKVISa.

V uvodu je gostiteljica Helena Jurše Rogelj pozdravila navzoče, predstavila institucijo in poudarila, da so šola, kjer so vrednote posebej izpostavljene in kot taka pot srca. Predsednica Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ, mag. Gabrijela Kotnik in predsednik Skupnosti VSŠ Alojz Razpet sta se pridružila uvodnemu pozdravu gostiteljice, medtem ko je mag. Katja Dovžak kot predstavnica Ministrstva za izobraževanja, znanost in šport poudarila pomembnost strategije višjega strokovnega izobraževanja, ki je v pripravi.

Izpostavljen je bil namen konference, ki je letos potekal pod motom ‘Kakovost danes za jutri’. Organizator konference je Komisija za kakovost pri Skupnosti VSŠ, ki nadaljuje cilje in smernice za zagotavljanje kakovosti v višjih strokovnih šolah.

Moto letošnje konference je povezoval 3 plenarna predavanja:

 1. Ivan Leban, direktor NAKVISa, je predstavil obstoječe stanje terciarnega izobraževanja v Sloveniji. Poudaril je, da kljub razpravam o izobraževanju usmerjenemu k študentu, učnih izidih, vseživljenjskemu učenju, skupnih programih, uporabi IKT … izobraževalni sektor v Sloveniji (in zlasti visoko šolstvo) še vedno uporabljajo neustrezne metode izvajanja izobraževanja. Študijski programi komaj sledijo družbenim zahtevam in zahtevam gospodarskega sektorja.
 2. Jaap Ten Have je predstavil razvoj najmlajše izmed visokih strokovnih šol Hogeschule Weindschmidt iz Almere (Nizomemska). Ključno za nastanek in hitro rast njihove institucije so potrebe lokalnih delodajalcev, ki s šolo pri oblikovanju programov sodelujejo na 3 načine: preko strateškega načrtovanja, preko povezovanja in operativne ravni (zunanji predavatelji, učenje na delovnem mestu, co-makership princip, ocena potreb delovne sile – izvajajo predstavniki delodajalcev). Rdeča nit njegovega prispevka je bila misel kaj je pomen kakovosti danes za jutri. Co-makership je ključni koncept sodelovanja študent-delodajalec-šola, ki uvaja koncept praktičnega izobraževanja študenta in podjetja kot konkretnega projektnega sodelovanja od zamisli preko realizacije do plasiranja končnega produkta/storitve na trg.
 3. Sandra Feliciano je kot presojevalka ISO standardov sodelovala tudi pri oblikovanju standarda 21.0001, ki je namenjen upravljanju in vodenju izobraževalnih institucij. Nov standard bo objavljen predvidoma v marcu 2018.
 4. Predstavljen je bil projekt BuildPHE s strani vodje projekta Alicie-Leonor Sauli-Miklavčič in dr. Anite Goltnik Urnaut. Projekt je bil predstavljen skozi namen, rezultate, opravljene aktivnosti in konkretno orodje, ki je bilo v projektu razvito. V projekt so bile vključene 3 institucije: Višja šola za gostinstvo in turizem Bled, Alma mater Europea in Šolski center Slovenj Gradec. Dr. Goltnik Urnaut je predstavila konkretne aktivnosti v katere so bile institucije vključene: uporabile so razvito metodologijo za samoevalvacijo, pripravile so samoevalvacijsko poročilo, zbrale primere dobrih praks ter pripravile načrte izboljšav, kijih bodo vpeljale na lastni instituciji. Vse zbrano je na voljo tudi kot podporna dokumentacija orodju, ki je na voljo na spletni strani projekta. Predstavljena sta bila tudi projekta ApprenticeshipQ in SAT. ApprenticeshipQ raziskuje kaj kvalitetno pripravništvo pomeni, medtem ko SAT pripravlja podporna orodja za spremljanje PRI. Vsi projekti so sofinancirani iz programa Erasmus+ KA2.

Program se je nadaljeval z okroglo mizo ‘Znanje za uspešno kariero’, kjer so sodelovali mag. Katja Dovžak, vodja sektorja za višje šolstvo na MIZŠ; dr. Ivan Leban, direktor Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu; Jana Štajdohar, predstavnica diplomantov; Martina Požek, predstavnica študentov; mag. Gabrijela Kotnik, predsednica Komisije za kakovost pri Skupnosti VSŠ; predstavnik podjetja REM d.o.o Damjan Golob in Matevž Čadonič, mentor PRI.  Na okrogli mizi so udeleženci izpostavili problem neracionalne mreže VSŠ, ki vpliva tudi na kakovost. Odpira se vprašanje minimalnega števila študentov v programu, ki še omogoča kakovostno izobraževanje. Hkrati pa so izpostavili, da je kakovost najbolj optimalna, kadar ni potrebnega zunanjega nadzora. Izpostavili so raziskavo The Global Competitiveness Report 2015-2016, ki Slovenijo postavlja na 22. mesto glede kakovosti visokega in višjega izobraževanja. Udeleženci so podprli mnenje, da je konferenca priložnost, kjer se pokaže koliko aktivnosti se vrši na višjih strokovnih šolah. Večina šol sodeluje na EU ravni, kar dokazujejo aktivnosti in projekti predstavljeni na konferenci. Prav to sodelovanje je pomembno zaradi delodajalcev in si želijo, da bi se na naslednjih dogodkih vključili tudi mednarodni partnerji. Izziv v prihodnje za kakovost je zagotavljanje ustreznega izobraževanja za študente, da se bodo zmožni prilagajati hitrim spremembam.

Na osnovi modela odličnosti je Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije v letu 2017 prvič podelila Diplomo za odličnost, ki jo je prejela Višja strokovna šola Šolskega centra Nova Gorica.  Priznanje za sodelovanje v postopku ocenjevanja so prejele Višja strokovna šola Šolskega centra Kranj, lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola Šolskega centra Ptuj in Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor.

Podeljena so bila tudi 3 priznanja Skupnosti VSŠ in sicer:

 • Alicii-Leonor Sauli-Miklavčič za izjemni prispevek k prepoznavnosti in ugledu ter delovanju Skupnosti in višjega strokovnega šolstva ter za izjemne dosežke na področju razvoja mednarodnega sodelovanja in izmenjavo dosežkov na tem področju,
 • dr. Branku Škafarju za dolgoletno uspešno delo v organih Skupnosti VSŠ in izjemne dosežke na področju razvoja sistema kakovosti v višjem šolstvu,
 • Nastji Beznik za izjemne dosežke na področju razvoja mednarodnega sodelovanja in izmenjavo dosežkov na tem področju.

 

Vsem prejemnikom iskreno čestitamo!

 

V nadaljevanju konference je bilo predstavljenih 9 strokovnih referatov, ki so bili razvrščeni v naslednje tematske sklope: vodenje kakovosti, kakovost izobraževanja, kakovost izobraževanja in vodenj kakovosti ter kakovost študentskega sodelovanja.

Mnenja o konferenci:

 • Odlična priložnost za izmenjavo primerov dobrih praks.
 • Strokovni referati v popoldanskem času so bili letos skrbno izbrani in so pomoč za nadaljnjo delo posameznih poslušalcev.
 • Konferenca je bila zanimiva, saj smo izvedeli veliko novega. Primeri dobre prakse so za nas pomembni, saj iščemo možnosti za nenehne izboljšave.
 • Dobro organizirano, vodeno, ena boljših konferenc.
 • Odlična vsebina in izvedba.
 • Kakovost je pomembna za uspešno delovanje VSŠ, zato je tradicionalno letno srečanje na temo kakovosti temelj povezovanja šol v okviru Skupnosti in priložnost ter vzpodbuda za delo tudi v prihodnje.

Gradivo:

Zbornik_Kakovost v višjih strokovnih šolah_7. konferenca_2017

Overview Slovenian QA Agency and HE area_Ivan Leban

Today’s Quality for Tomorrow_Jaap Ten Have U

Using ISO 21001 to improve your institution’s connection with the world of work_Sandra Feliciano