ERASMUS+ projekti

V Skupnosti VSŠ spodbujamo razvoj višjih strokovnih šol preko preko črpanja evropskih sredstev in izvajanja sledečih projektnih aktivnosti.
PROJEKT KONZORCIJ ZA MOBILNOST in MOBILNOST ŠTUDENTOV IZ SOCIALNO ŠIBKEJŠIH OKOLIJ 

Polno ime: Erasmus+, Konzorcij za mobilnost
Trajanje: 2014-2016 in 2017-2020
Pridobljena sredstva: 169.525,00 € 

EU EACEA

VEČ O PROJEKTUINFORMACIJE ZA VSŠINFORMACIJE ZA ŠTUDENTEPROJEKTIDOKUMENTI IN POVEZAVE
VEČ O PROJEKTU
PROJEKT KONZORCIJ ZA MOBILNOST: Skupnost VSŠ je v okvirju programa Erasmus+ pridobila akreditacijo za Erasmus+ konzorcij za mobilnost v visokošolskem izobraževanju, in sicer za obdobja 2014-2016 in 2017-2020. Skupnost vsako leto prijavlja  projekte tako za študente zainteresirane za prakso in študij, kakor za zaposlene za poučevanje in usposabljanje. AKTIVNOSTI PROJEKTA KONZORCIJ ZA MOBILNOST: - Podpora pri izvajanju mobilnosti študentov in osebja.  - Spodbujanje, ozaveščanje in promoviranje prednosti mobilnosti. - Prijava konzorcija na razpise za mobilnost in administrativno-finančna izvedba projektov. - Spodbujanje in podpiranje šol pri prijavi za ECHE listino. - Mreženje na mednarodni ravni. KAJ PRIDOBIJO VSŠ? - Krepitev možnosti za več mobilnosti. - Dodatna pridobljena sredstva za mobilnost študentov in osebja. - Akreditacija konzorcija. - Nabor mednarodnih kontaktov. - Znanje in know-how administrativnega in finančnega vodenja mobilnosti. - Podpora Erasmus+ koordinatorjem in udeležencem mobilnosti. CMEPIUS - nacionalna agencija za izvajanja programa Erasmus+ PROJEKT MOBILNOST ŠTUDENTOV IZ SOCIALNO ŠIBKEJŠIH OKOLIJ: Skupnost višjih strokovnih šol je oddala vlogo za operacijo "Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij" tako na Poziv za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij 2017 kot na Poziv za oddajo vloge za program Mobilnosti študentov iz socialno šibkejših okolij 2018, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS. V okviru operacije je bilo v leto 2017 načrtovanih 7 udeležb slovenskih študentov iz socialno šibkejših okolij na mednarodnih mobilnostih in v letu 2018 3 udeležbe. Namen in cilj operacije je izboljšanje udeležbe študentov višjih strokovnih šol iz socialno šibkejših okolij na mednarodnih mobilnostih ter posledično povečanje učinka mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc za potrebe trga dela. To bo potekalo ob komplementarnem financiranju mobilnosti v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 prek programa Erasmus+: Ključni ukrep 1 Učna mobilnost posameznikov, ki ga bo izvajala nacionalna agencija Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
INFORMACIJE ZA VSŠ
Višje strokovne šole lahko na razpisu prijavijo projekt same in še preko konzorcija, ki predstavlja dodatno možnost za dvig mobilnosti institucije. MOBILNOST OSEBJA Namen razpisa je v okviru razpoložljivih sredstev pedagoškemu osebju članov konzorcija omogočiti poučevanje na partnerski visokošolski instituciji v tujini (mobilnost osebja za poučevanje) ali pedagoškemu in nepedagoškemu osebju članov konzorcija omogočiti poklicni razvoj v obliki usposabljanj (razen udeležbe na konferencah),  izobraževalnih obiskov in obdobji opazovanja na delovnem mestu na partnerski visokošolski instituciji ali drugi ustrezni ustanovi v tujini (mobilnost osebja za usposabljanje).   NA RAZPIS SE PRIJAVITE PRI ERASMUS+ KOORDINATORJU NA MATIČNI ŠOLI. Prijava na razpis je mogoča do porabe sredstev. Seznam članov konzorcija in Erasmus+ koordinatorjev Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za obdobje 2017-2020 Osebje_Podatki za pripravo Sporazuma o dotaciji Osebje_LA poučevanje Osebje_LA usposabljanje Osebje Sporazum o dotaciji
INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE
MOBILNOST ŠTUDENTOV Mobilnost študentom omogoča udeležbo na mednarodni mobilnosti za prakso ali študij v državah programa Erasmus+. Aktivnosti v tem okviru naj bi imele pozitivni in dolgoročni učinek na strokovni in osebni razvoj udeležencev, ki se kažejo v obliki izboljšanega učnega uspeha, boljše zaposljivosti in poklicnih možnosti, okrepljene samoiniciativnosti in podjetništva, večje samostojnosti in samozavesti, izboljšanega znanja tujih jezikov, okrepljene medkulturne zavesti, aktivnejše udeležbe v družbi, boljše osveščenost o evropskem projektu in vrednotah EU, večje motivacije za sodelovanje v prihodnjem (formalnem/neformalnem) izobraževanju ali usposabljanju po obdobju mobilnosti v tujini. NA RAZPIS SE PRIJAVITE PRI ERASMUS+ KOORDINATORJU NA MATIČNI ŠOLI. Prijava na razpis je mogoča do porabe sredstev. Seznam članov konzorcija in Erasmus+ koordinatorjev Razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov za obdobje 2017-2020 Študentska listina Erasmus Študenti_Podatki za pripravo Sporazuma o dotaciji Študenti_Smernice za pripravo učnega sporazuma praksa Študenti_Smernice za pripravo učnega sporazuma študij Študenti_Sporazum o dotaciji Študenti_Učni sporazum praksa Študenti_Učni sporazum študij
PROJEKTI
AKTIVNI PROJEKTI: RAZPISNO LETO 2017 > št. projekta KA1-HE-58/17 > mobilnost osebja in študentov - Ad futura 2017 (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS) Dodatek Ad futura se dodeli 70 €/mesec k osnovni dotaciji CMEPIUS-a. - Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij 2017 (MIZŠ, sofinancirano s pomočjo ESS) Upravičen strošek programa je spodbuda za socialno šibkejše v višini 250,00 EUR na mesec, kot strošek na enoto, ki se izplača študentu pred/ob odhodu na mednarodno mobilnost za celotno obdobje mednarodne mobilnosti (100%).Več informacij o pogojih najdete tudi na tej povezavi. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. *Za podrobnejše pogoje se obrnite na E+ koordinatorje na VSŠ oz. neposredno na sekretariat@skupnost-vss.si. Veljavne stopnje financiranja. RAZPISNO LETO 2018 > št. projekta KA1―HE-38/18 > mobilnost študentov - Ad futura 2018 (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS) Dodatek Ad futura se dodeli 64 €/mesec k osnovni dotaciji CMEPIUS-a. - Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij 2017 (MIZŠ, sofinancirano s pomočjo ESS) Upravičen strošek programa je spodbuda za socialno šibkejše v višini 220,00 EUR oziroma 220,00 EUR na mesec (odvisno od države v kateri bo mobilnost izvedena), kot strošek na enoto, ki se izplača študentu pred/ob odhodu na mednarodno mobilnost za celotno obdobje mednarodne mobilnosti (100%). Več informacij o pogojih najdete tudi na tej povezavi. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. *Sredstva za mobilnosti študentov so še na razpolago.Za podrobnejše pogoje se obrnite na E+ koordinatorje na VSŠ oz. neposredno na sekretariat@skupnost-vss.si. Veljavne stopnje financiranja. ZAKLJUČENI PROJEKTI: RAZPISNO LETO 2016 > št. projekta KA1-HE-45/16 > mobilnost osebja in študentov Projekt se je s 30. 5. 2017 zaključil. Realizirano je bilo 39 mobilnosti. Pridobili smo tudi dodatna sredstva za študente -Ad futura 2016 (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS) in Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij 2016 (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, sofinancirano s pomočjo Evropskega socialnega sklada). RAZPISNO LETO 2016 > št. projekta KA1-HE-9/17 > mobilnost osebja Mobilnost je zaključena.
PROJEKT APPRENTICESHIPQ Polno ime: ApprenticeshipQ - Mainstreaming Procedures for Quality Apprenticeships in Educational Organizations and Enterprises Trajanje: do 31.avgusta 2020 Pridobljena sredstva: 236.686,00 €
VEČ O PROJEKTUKAJ IZ PROJEKTA PRIDOBIJO VSŠ IN DRUGE CILJNE SKUPINE?AKTIVNOSTI PROJEKTADOKUMENTI
VEČ O PROJEKTU
Projekt ApprenticeshipQ ponuja številne aktivnosti, ki bodo vodile k boljšemu vodenju praktičnega izobraževanja in s tem izboljšanju njegove kakovosti v višjem in visokem strokovnem izobraževanju in usposabljanju po Evropi, kar bi moralo povečati privlačnost terciarnega strokovnega izobraževanja kot izobraževalne poti. Za nadzor kakovosti višješolskih programov se pogosto uporabljajo orodja, ki so namenjena visokošolskemu izobraževanju, kar pomeni, da se praktično izobraževanje težje umesti v okvir sistema QA. Zato je namen projekta ApprenticeshipQ doploniti obstoječa orodja za usklajevanje kakovosti v izobraževalnih ustanovah, zlasti EQAVET in v nekaterih primerih ESG s predlaganjem navzkrižno zasnovanih metod za zagotavljanje kakovostnega praktičnega izobraževanja. Spletna povezava do projekta ApprenticeshipQ.
KAJ IZ PROJEKTA PRIDOBIJO VSŠ IN DRUGE CILJNE SKUPINE?
- Institucionalni okvir za upravljanje kakovosti v in za PRI. - Orodje za spletno ocenjevanje za upravljanje kakovostnega PRI. - Priročnik upravljanja kakovostnega PRI za izobraževalne ustanove, ki vsebujejo instrumente, metode in orodja, s katerimi lahko sodelujejo pri razvijanju skupne kulture kakovosti med seboj in z malimi in srednje velikimi podjetji. - Priročnik upravljanja kakovostnega PRI za podjetja, ki vsebujejo instrumente, metode in orodja, s katerimi lahko sodelujejo, da razvijejo skupno kulturo kakovosti med sabo in izobraževalnimi organizacijami.
AKTIVNOSTI PROJEKTA
- Priprava okvirja za razumevanje kaj je kakovostno upravljanje praktičnega izobraževanja na treh nivojih – sistemski, institucionalni, delodajalci (tipologija PRI). - Redno sodelovanje in izboljšanje upravljanja praktičnega izobraževanja med vsemi deležniki. - Zagotoviti, da vsebine študijskih programov odražajo spreminjajoče se potrebe trga dela in družbe. - Zagotoviti pravično, veljavno in verodostojno oceno učnih rezultatov pri praktičnem izobraževanjem. - Podpirati stalni strokovni razvoj mentorjev v podjetju in izboljševanje njihovih delovnih pogojev. Projekt se bo obširno posvetoval z različnimi zainteresiranimi stranmi in zato organiziral: - Delavnice v šestih državah, ki vključujejo več kot 300 strokovnjakov QM, druge strokovne zainteresirane strani s področja usposabljanja in izobraževanja. - Preizkus na terenu v 6 državah, v katerega je vključenih več kot 300 delodajalcev, vodij kakovosti, predavateljev institucije TSI itd. - Anketa v šestih državah, v katere je vključenih več kot 1.200 različnih deležnikov (delodajalcev, ključnih ljudi za QM, mentorjev PRI, mentorjev v podjetjih, kot tudi na spletnem mestu institucij TSI, predavateljev in vodje usposabljanj …).
PROJEKT BuildPHE Polno ime: Building Professional Higher Education Capacity Trajanje: do 31. decembra 2017 Pridobljena sredstva: 29.754,17 € LogoEU EACEA
VEČ O PROJEKTUKAJ IZ PROJEKTA PRIDOBIJO VSŠ IN DRUGE CILJNE SKUPINE?AKTIVNOSTI IN REZULTATI PROJEKTADOKUMENTI
VEČ O PROJEKTU
Namen BuildPHE projekta je spodbuditi institucije visokega strokovnega šolstva k analizi notranjih politik glede sodelovanja med izobraževanjem, raziskavami in podjetji, okrepiti aktivno sodelovanje med visokošolskimi ustanovami in neakademskimi partnerji, reformirati prakse ter nenazadnje, oblikovati priporočila oblikovalcem politike v zvezi z ukrepi za izboljšanje in okrepitvijo sodelovanja med izobraževanjem in podjetji. Spletna povezava do projekta BuildPHE.
KAJ IZ PROJEKTA PRIDOBIJO VSŠ IN DRUGE CILJNE SKUPINE?
- BuildPHE orodje za samoevalvacijo terciarnih strokovnih institucij. - Nabor samoevalvacijskih poročil institucij vključenih v pilotno izvajanje za lastno primerjavo na mednarodni ravni. - Nabor dobrih praks in načrte izboljšav kot vzorec za vpeljavo izboljšav na lastni instituciji. - Izboljšanje sodelovanja med visokošolskimi institucijami in podjetji. - Večjo izbiro učnih poti za študente, zlasti pri krepitvi dualnih možnosti, ki bodo vključevale študij in delovne izkušnje (npr. vajeništvo). - Prispevek k reševanju primanjkljaja usposobljenosti na ključnih tehničnih področjih zaposlovanja. - Boljšo kakovost poklicnih izkušenj, ki jih ponujajo visokošolske strokovne institucije.
AKTIVNOSTI IN REZULTATI PROJEKTA
AKTIVNOSTI - Oblikovati in razviti podporno orodje za samoevelvacijo sodelovanja terciarnih strokovnih institucij s svetom dela. - Spodbuditi institucije terciarnega strokovnega šolstva k analizi lastnih rezerv za boljše sodelovanje med izobraževanjem in svetom dela. - Izboljšati obstoječe politike in načine za sodelovanje s svetom dela. - Podpirati medsebojno izmenjavo dobrih praks za krepitev trikotnika znanja (šola-študent-delodajalec). REZULTATI: - Poročila o samooceni institucij, ki bodo opisala obseg in kakovost lastnih povezav s svetom dela. - Izdelani in potrjeni izvedbeni načrti z opisom predlaganih izboljšav politik in strategij, da bi bolje sodelovali s svetom dela. - Dogodek vzajemnega učenja, ki bo združil predstavnike institucij po Evropi. - 70 najboljših praks/primerov zbranih in objavljenih, z vsaj 5 praksami/primeri objavljenimi v okviru vsakega HAPHE merila. - Nabor ustreznih orodij za medsebojno sodelovanje visokega strokovnega šolstva in sveta dela – okvirne usmeritve, objavljene kot vodnik izvajanja z najboljšimi praksami/primeri za visokošolske strokovne institucije.
PROJEKT PROCSEE Polno ime: Strengthening Professional Higher Education and VET in Central & South Eastern Europe Trajanje: do 31. oktobra 2018 Pridobljena sredstva: 448.685,00 € PROCSEEEU EACEA
VEČ O PROJEKTUKAJ IZ PROJEKTA PRIDOBIJO VSŠ?AKTIVNOSTI PROJEKTADOKUMENTI
VEČ O PROJEKTU
Namen PROCSEE projekta je vzpostaviti sistematične strukture za oblikovanje politike priporočil in izmenjavo najboljših praks na štirih področjih: 1. usklajevanja poklicnega izobraževanja in usposabljanja z regionalnimi/lokalnimi strategijami gospodarskega razvoja 2. promocija poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 3. organizacija in spremljanje umestitve študentov v svet dela, 4. osebna učna okolja in nadaljnje izobraževanje. Z združevanjem izobraževalnih ustanov in podjetji iz JV Evrope ter deležnikov evropske in regionalne politike, bo projekt PROCSEE zagotovil specifične politike kot izhodišča za obravnavo teh prednostnih nalog v posamezni sodelujoči državi kot tudi v celotni JV evropski regiji. Spletna povezava do projekta PROCSEE.
KAJ IZ PROJEKTA PRIDOBIJO VSŠ?
- Olajšano delovanje višjih strokovnih šol kot rezultat uvedenih sistemskih sprememb. - Nacionalna skupina za razvoj TSI, kjer so vključeni predstavniki MIZŠ, CPI, visokošolstvo, GZS, OZS, ŠOS, ZZZRS, podjetja, regionalne agencije za razvoj itd. - Izjava o ključnih izzivih za TSI v Sloveniji na področjih regionalnega povezovanja, promocije TSI, sodelovanja s svetom dela, osebnih učnih okolij. - Nabor primerov dobrih praks. - Nabor evropskih priporočil za ukrepanje na izzive in krepitev TSI v regiji SJVE. - Nabor nacionalnih ukrepov na TSI področju in identifikacija odgovornih institucij/deležnikov za izvedbo ukrepov.
AKTIVNOSTI PROJEKTA
- Vzpostavitev nacionalne skupine za TSI z vključenimi vsemi deležniki TSI. - Izbor 4 nacionalnih strokovnjakov za 4 ključna področja delovanja TSI. - Nacionalna SWOT analiza stanja TSI. - Identifikacija ključnih izzivov TSI na nacionalni ravni. - Vzpostavitev mednarodne skupine strokovnjakov za TSI v SJVE. - Identifikacija ključnih izzivov TSI v regiji (SJVE). - Identifikacija primerov dobrih praks za identificirane izzive. - Nabor priporočil za ukrepanje na izzive in krepitev TSI v regiji SJVE. - Identifikacija nacionalnih ukrepov na sistemskem področju. - Identifikacija deležnikov za izvajanje ukrepov. - Priprava potrebnih sistemskih sprememb. - Uvajanje potrebnih sistemskih sprememb.
PROJEKT APPRENTICE TRACK Polno ime: Apprentice Track - Management Tools for Meaningful Apprenticeships Trajanje: od 1. septembra 2017 do 31. avgusta 2020 Pridobljena sredstva: 223.812,00 €
VEČ O PROJEKTUKAJ IZ PROJEKTA PRIDOBIJO VSŠ IN DRUGE CILJNE SKUPINE?AKTIVNOSTI PROJEKTADOKUMENTI
VEČ O PROJEKTU
V programu Erasmus+, KA2 2017 je bila med dvema izbranima projektoma uspešna tudi Skupnosti VSŠ in sicer s projektom Apprentice Track v katerega je vključenih 6 institucij iz 5 držav: Skupnost VSŠ in EŠ Celje (Slovenija), EURASHE (Belgija), Veleučilište VERN (Hrvaška), CASPHE (Češka), KIC Malta (Malta). Spletna povezava do projekta APPRENTICE TRACK.
KAJ IZ PROJEKTA PRIDOBIJO VSŠ IN DRUGE CILJNE SKUPINE?
- Sistem za merjenje in vodenje praktičnega izobraževanja. - Uporaba prototipa sistema in izdelane možnosti povezovanja obstoječih evidenc TSI s prototipom. - Izobraževanja za uporabnike.
AKTIVNOSTI PROJEKTA
- Vzpostavitev sistema za merjenje in vodenje praktičnega izobraževanja. - Preverjanje sistema na področju ekonomije z različnimi deležniki (TSI institucije, delodajalci, študenti). - Priprava tehnološkega načrta upravljanja PRI: razvoj digitalnega sistema in povezovanje z različnimi bazami. - Razvoj prototipa sistema. - Priprava in izvedba izobraževanja za uporabnike.
PROJEKT SAPS Polno ime: Supporting Apprenticeships between Professional Higher Education & Small and Medium Enterprises Trajanje: od 1. oktobra 2016 do 30. septembra 2018 Pridobljena sredstva: 47.652,80 €
VEČ O PROJEKTUKAJ IZ PROJEKTA PRIDOBIJO VSŠ IN DRUGE CILJNE SKUPINE?AKTIVNOSTI PROJEKTADOKUMENTI
VEČ O PROJEKTU
Projekt SAPS naslavlja mala in srednja podjetja (MSP), s ciljem izboljšati zaznavanje in razumevanje MSP-jev glede prednosti vključevanja v praktično izobraževanje (PRI) študentov terciarnih strokovnih institucij. Na ovire za zagotavljanje PRI mest za študente terciarnega strokovnega izobraževanja bo projekt odgovoril z dvema dejavnostima: - z izborom in sodelovanjem strokovnjakov na področju vodenja PRI, ki bodo razvili gradiva za poučevanje in učenje v malih in srednjih podjetjih, - s procesom izboljšanja postopkov institucij terciarnega strokovnega izobraževanja (bolj odprti za PRI). Zato bo projekt: - razvil orodje za SMP za sodelovanje z institucijami terciarnega strokovnega izobraževanja za pripravo PRI in zaznavanje vrednosti PRI, - pripravil navodila kakovosti za institucije terciarnega strokovnega izobraževanja za nudenje PRI malih in srednjih podjetjih, ki vključujejo upravljanje in strategijo, poučevanj in učenje ter operativne pristope. V drugem delu bo projekt promoviral prednosti PRI pri malih in srednjih podjetjih in omilili percepcijske ovire v 10 državah, izpeljali kampanjo za povečanje interesa za PRI. Pripravili bomo PRI portal s promocijskimi sporočili, primeri dobrih praks, orodji in kontakti za nudenje PRI v Evropi. Poleg Skupnosti VSŠV je v projekt SAPS vključenih 9 partnerjev: EURASHE, Knowledge Innovation Centre iz Malte, Czech Association of Schools of PHE iz Češke, Association of Directors of IUTs iz Francije, Portuguese Polytechnics Coordinating Council iz Portugalske, West of Scotland Colleges’ Partnership iz Velike Britanije, Conference of AAS iz Srbije, Rectors’ Conference of Lithuanians UCs iz Litve. Spletna povezava do projekta SAPS.
KAJ IZ PROJEKTA PRIDOBIJO VSŠ IN DRUGE CILJNE SKUPINE?
- Smernice za kvalitetno in uspešno upravljanje praktičnega izobraževanja. - Večjezikovni interaktivni portal z izdelanimi gradivi kot podpora podjetjem s katerimi VSŠ institucije sodelujejo. - Večja pripravljenost MSPjev za sodelovanje v PRI. - Promocija VSŠ programov skozi promocijo PRI.
AKTIVNOSTI PROJEKTA
- Vzpostavitev rednega in organiziranega sodelovanja med predstavniškimi organizacijami TSI in MSP. - Vzpostavitev skupine strokovnjakov za izdelavo smernic upravljanja praktičnega izobraževanja. - Razvoj večjezikovnega interaktivnega portala z izdelanimi gradivi: za poučevanje in učenje MSPjem, primeri dobrih praks za MSPje, baze odgovornih oseb na TSI institucijah, ki lahko MSPjem pomagajo pri upravljanju PRIja. - Identificiranje rešitev za specifične izzive podjetij. - Promocija pripravništev za pridobivanje MSPjev za sodelovanje.
PROJEKT MENTORTRAIN Polno ime: Training and Equipping Mentors in SMEs to provide Quality Apprenticeships – MENTORTRAIN Trajanje: od 01.09.2018 do 28.02.2021 Pridobljena sredstva:
VEČ O PROJEKTUKAJ IZ PROJEKTA PRIDOBIJO VSŠ IN DRUGE CILJNE SKUPINE?AKTIVNOSTI PROJEKTADOKUMENTI
VEČ O PROJEKTU
Ustrezna usposobljenost mentorjev je eden od ključnih pogojev za kakovostno praktično izobraževanje. Mentorji v malih in srednje velikih podjetjih so visoko usposobljeni na svojem tehničnem področju, nekaterim pa kljub visoki tehnični usposobljenosti primanjkujejo spretnosti na področju pedagogike. S projektom MentorTrain naslavljamo ta izziv skozi platformo za posredovanje pedagoških znanj mentorjem, zlasti izkušenim delavcem iz malih in srednje velikih podjetji, ki delajo s študenti na ravni terciarnega strokovnega izobraževanja a nimajo nujno ustreznih učnih izkušenj. Cilj: nadgraditi kompetence mentorjev, da zagotovijo kakovostno praktično izobraževanje.
KAJ IZ PROJEKTA PRIDOBIJO VSŠ IN DRUGE CILJNE SKUPINE?
- več praktičnih izobraževanj v malih in srednje velikih podjetjih - večja kakovost izvajanja praktičnega izobraževanja - boljši učni rezultati študentov
AKTIVNOSTI PROJEKTA
1.Oblikovati gradiva za usposabljanje bodočih mentorjev: - opredeliti specifične kompetence za izkušene mentorje v zgodnji fazi in na podlagi teh opredeliti učne aktivnosti, ki jih je mogoče uporabiti za priznanje kompetenc, strukturiranih kot skupni učni načrt za mentorstvo pri pripravah v okviru praktičnih izobraževanj. - oblikovanje tečaja usmerjenega v perspektivne mentorje v zgodnji fazi, ki je sestavljen iz sklopa modularnih enot za mikro učenje na spletu. Tečaj bo udeležencem omogočili obvladovanje specifičnih kompetenc, pomembnih za kakovostno mentorstvo študentom. 2. Izboljšati kompetence izkušenih mentorjev: - pomoč izkušenim mentorjem pri načrtovanju podrobnih načrtov usposabljanja za določene postavke z t.i. metodološkim vodnikom, ki ga bodo oblikovali in pilotirali mentorji v štirih državah skupaj na skupno 12 umestitvah. - oblikovanje platforme za izmenjavo izkušenj, preko katere bodo mentorji lahko naložili in delili ustvarjene načrte ali uporabili načrte, ki so jih ustvarili drugi mentorji po principu kolegialnosti. - oblikovanje zbirke virov predlog in oblik, ki lahko mentorjem pomagajo standardizirati vsak del mentorskega procesa.
DOKUMENTI