Mentorstvo pri praktičnem izobraževanju

Dobro mentorstvo

Praktično izobraževanje v programih višjega strokovnega izobraževanja obsega kar 800 ur. Študenti/-tke lahko opravljajo praktično izobraževanje v gospodarskih družbah, ustanovah, zavodih, pri samostojnih podjetnikih…, ki imajo verificirana delovna mesta za praktično izobraževanje in mentorja/-ico, ki ima najmanj VI/1 stopnjo izobrazbe. Ključno za njihovo izgradnjo kompetenc pa je dobro mentorstvo.

Naloge mentorja

Mentor /-ica študente/-tke poučuje, vzgaja, motivira, usmerja, informira, svetuje in pomembno vpliva na njegovo/-no karierno pot. Zato poleg ustrezne strokovne in usposobljenosti potrebuje tudi primerne osebnostne lastnosti.

Študenta/-tko seznani z organizacijo poslovanja in dejavnostjo, predstavi organiziranost, delovni proces, organizacijsko kulturo in delovno klimo, pripravi individualni program praktičnega izobraževanja z nalogami in opravili, ki jih bo opravljal/-a v skladu s programom praktičnega izobraževanja.

Študenta spodbuja, da usvoji delovne postopke in primerja teoretično znanje pridobljeno v študijskem procesu s procesi v delovnem okolju.

Mentor/-ica študenta spremlja skozi proces praktičnega izobraževanja, dodeljuje delovne naloge in informira o kvaliteti opravljenega dela. Pri tem ga usmerja in opozarja na posledice napak ter ga spodbuja, da si oblikuje kritičen odnos do opravljenega dela. Navaja ga na samostojnost pri opravljanju dela, spodbuja samoiniciativnost študenta, ga motivira in usmerja k napredku v procesu praktičnega izobraževanja. Zaupa mu zahtevnejše naloge, ko presodi, da je študent ustrezno napredoval.

Skupaj s študentom analizira opravljeno delo in išče možne rešitve problema, dovoljuje predloge študenta in ga obravnava kot sodelavca z manj izkušnjami. Na primeren način študenta pohvali in opozoriti na napake.

Ocenjevanje praktičnega izobraževanja

Mentor/-ica sodeluje pri izdelavi Poročila o praktičnem izobraževanju in pri izbiri teme seminarske naloge, ki naj bodo praktično naravnane (npr. konkreten praktični problem s kritično analizo, oceno in predlogi izboljšav) in s tem uporabne tudi za delodajalca.

Ob zaključku praktičnega izobraževanja mentor/-ica študenta oceni, ta ocena pa je sestavni del končne ocene praktičnega izobraževanja za posamezni letnik.

 
USPOSABLJANJE ZA MENTORJE

Skupnost VSŠ je v okviru evropskega projekta MentorTrain (pripravila številne zanimive in uporabne vsebine kot pripomočke za mentorje v slovenskem jeziku:

Skupnost VSŠ je sodelovala v projektu MentorTrain katerega cilj je bil vzpostavitev platforme za posredovanje pedagoških znanj mentorjem, zlasti izkušenim delavcem iz malih in srednje velikih podjetji, ki delajo s študenti na ravni terciarnega strokovnega izobraževanja a nimajo nujno ustreznih izkušenj z mentorstvom.