EURASHE delovne skupine, skupščina, upravni odbor in skupnost praktikov za zagotavljanje kakovosti

EURASHE delovne skupine, skupščina, upravni odbor in skupnost praktikov za zagotavljanje kakovosti

EURASHE delovna skupina za kakovost se je sestala 11. oktobra v Bruslju. Pregledali, nadgradili smo strategijo prioritet na tem področju za obdobje 2018-2020 in prav tako tudi načrt dejavnosti za 2018. Pregledali smo rezultate in dosežke projekta BuildPHE, ki je bo tudi predstavljen novembra na delavnici sodelovalnega učenja o Kulturi kakovosti v Oslu in na Evropskem Forumu za Kakovosti v visokem šolstvu v Rigi, katerega soorganizator je EURASHE. Prav tako bodo na predstavljeni rezultati projekta EQUIP, ki bo tudi izhodišče za razpravo v plenarnem delu. V okvirju sestanka upravnega odbora EQAR-ja bo v razpravi implementacija relevantnih politik ESG ter vloge vseh organov in njihove učinkovite komunikacije. Prav tako se bo EURASHE udeležil razprave o zadnjih dogajanjih na politični ravni v zvezi z zagotavljanjem kakovosti.

Srečanje se je nadaljevalo s Skupnostjo praktikov zagotavljanja kakovosti. Prvo srečanje je bilo namenjeno praktikom, ki se zanimajo in/ali delujejo na področju zagotavljanja kakovosti in želijo izmenjati izkušnje, dobre prakse, znanje, itd. V okviru tega je Lucien Bollaert predstavil nekaj izsekov iz svojega dela, ki bo izšlo pomladi 2018. Pogledali smo kakšno bo zagotavljanje kakovosti v prihodnosti in ali smo sploh pripravljeni na to, ki je predvsem osredotočeno na kakovost poučevanja in učenja in ne na sistem zagotavljanja kakovosti, ki je le orodje za dosego ciljev. Predvsem pa se moramo zavedati, da kakovost pomeni, da mora vsaka institucija imeti svojo jasno identiteto, ki je edinstvena in na podlagi le-te je tudi institucionalni sistem zagotavljanja kakovosti te institucije edinstven in prikrojen njeni viziji, strategiji in prioritetam. Meriti je potrebno to kar cenimo in ne to kar je možno meriti, kar je možno doseči le na podlagi jasne institucionalne vizije in strategije v 3 jasnih korakih:

 • Zakaj = namen
 • Kako = proces
 • Kaj = rezultat

Vabljeni k sodelovanju in izmenjavi izkušenj. Zapiski so na voljo tukaj.

 

 

12. oktobra so bili organizirani še naslednji dogodki:

 • EURASHE delovna skupina Zaposljivost in VŽU. 

Pregledali, nadgradili in strategijo prioritet na tem področju za obdobje 2018-2020 in prav tako tudi načrt dejavnosti za 2018. Osredotočili se bomo na identifikacijo veščin in pedagoških pristopov vseživljenjskega učenja, ponovno pregledali pomen priznavanja predhodno pridobljenega znanja, pripravili projekte na področju usposabljanja in izpopolnjevanja učnega osebja predvsem na področju digitalizacije.V razpravi za pripravo osnutka Dokumenta glavnih političnih usmeritev na področju zaposljivosti in VŽU smo izpostavili pomen spodbude delodajalcev za sodelovanje v VŽU, razgovore o VŽU kot investiciji, identifikacijo financiranja VŽU in virov in pomen VŽU za aktivno družbo. Prav tako je pomembna enakost dostopa do VŽU in strokovnega učenja in izpopolnjevanja za vse, pomen vseobsegajoče definicije ŽU, ki vključuje tudi aktivno državljanstvo in strokovni razvoj in pri tem je predvsem pomembna ustrezna in jasna ubeseditev, ki jo bo v obliki osnutka poslana v nadaljnjo razpravo in komentar.V razpravi smo se tudi osredotočili na prehodnost in raven 5 po EOK, kjer sodelujemo z drugimi deležniki kot so VET4EU2, Evropsko komisijo, CHAIN5 in tudi z vodenjem delavnice SMART VET and PHE na 2. Evropskem tednu PSI. Kot glavne izzive pa smo izpostavili:

 • Identifikacija uporabe digitalnih veščin/pristopov učnega osebja.
 • Usposabljanje/izpopolnjevanje/nove veščine učiteljev pri uporabi digitalnih pristopov.
 • Vodstvene veščine za vodilne delavce pri izvajanju VŽU.
 • Zagotavljanje primerov dobrih praks pedagoških veščin potrebnih za podporo odraslih učečih se.
 • Potreba po pregledu pomena priznavanja predhodno pridobljenega znanja in vloge le-tega pri prehodnosti.
 • Spodbujanje delodajalcev k vlaganju v VŽU.
 • Sofinanciranje VŽU s strani EU in nacionalnih vlad.
 • Prepoznavanje VŽU kot naložb ne kot stroška.
 • Enakost možnosti dostopa do VŽU za vse.
 • Pomen strokovnega izpopolnjevanja za vse zaposlene, koristnost uporabe primerov iz poklicev kjer je strokovno izobraževanje potrebno za ohranite zaposlitve/licence v praksi kot zgled.
 • Potrebo po široki definiciji VŽU, ki vključuje tudi aktivno državljanstvo in pridobitev ključnih digitalnih veščin.
 • Ključno vlogo prehodnosti za učinkovito VŽU.
 • Pomen omogočanja dostopa do VŽU in spodbude predvsem tistih, ki so trenutno izključeni iz terciarnega izobraževanja.

Več v priloženem osnutku zapisnika.

 • Okrogla miza Poučevanje in učenje

Na okrogli mizi smo predvsem obravnavali izzive in potrebe s katerimi se institucije soočajo na tem področju in predvsem z razvojem zmogljivosti v prihodnje saj terciarno izobraževanje zaradi masifikacije mora na novo premisliti svoje pedagoške pristope, digitalizacija je v izobraževanje prinesla novo dimenzijo, spremenila vlogo predavateljev in ga predvsem postavila pred dejstvo, da je ponovno v vlogi učečega, da lahko obvlada nove tehnologije in jih uporabi kot orodje pri poučevanju, tudi definicije poklicev so vedno bolj zabrisane in vedno večja je potreba po diplomantih s čim širšim znanjem, kar pomeni da tudi programi morajo biti fleksibilni predavatelji ažurni z obvladovanjem novih znanj in prenosom le-teh na študente, tako študenti in odrasli kakor tudi predavatelji morajo biti podvrženi vseživljenjskemu učenju zaradi vse hitreje razvijajočega se trga dela in potreb na njem in institucije e morajo uspešno in hitro odzivati na te spremembe. Okrogla miza je prispevala k definiranju tem za delo v naslednjih letih. Še več tudi v prihodnje bo prispevala z nizom izmenjav dobrih praks in izkušenj v zavzemanje EURASHE v politikah kompleksnega področja terciarnega strokovnega izobraževanja na različnih kvalifikacijskih ravneh EHEA, in sicer:

 1. Webinar o poučevanju in učenju 31 oktobra.
 2. Okrogla miza z zunanjimi partnerji in deležniki spomladi 2018.
 3. Prijava relevantnih projektov.
 4. EURASHE izjava za Ministrsko konferenco bolonjskega procesa aprila 2018.
 • Priprava izjave za Ministrsko konferenco v Parizu

EURASHE je ena od štirih institucij (ob ENQA, ESU, EUA), ki aktivno sodeluje na ministrskih konferencah EHEA, in si pri razvoju bolonjskega procesa v glavnem prizadeva za implementacijo obstoječih zavez, tako na nacionalni, sistemski ravni kakor tudi s temeljito podporo institucijam za konkretne strategije in dejanja. Prav tako pa si prizadeva zmanjšati naraščajoče napetosti v Evropskih družbah, odzvati na učinek digitalizacije na širok spekter ekonomskega in družabnega življenja. Prav tako je potrebno zaupanje, transparentnost in kompatibilnost z dogovorjenimi okvirji s poudarkom na ključnih stebrih EHEA na sistemski ravni (kvalifikacijski okvir, priznavanje in principi zagotavljanja kakovosti. Predvsem relevantno in fleksibilno terciarno izobraževanje bo ustrezen odziv na izzive 21. stoletja.

Tako smo v osnutku prispevka izpostavili naslednje zadeve:

 • Poudariti temeljne vrednote znotraj raznolikega in raznovrstnega izvajanja po celotnem EHEA in različnih nacionalnih sistemov in še vedno spoštovati avtonomijo in svobodo institucij, njihovih študentov in osebja,
 • Promovirati popolno in transparentno implementacijo ključnih zavez po EHEA za dosego in zvišanje medsebojnega zaupanja in dosego zastavljenih ciljev,
 • Opozoriti na pomen vloge institucij terciarnega izobraževanja v skupnosti in promocijo državljanskih in demokratskih načel pri vseh svojih dejavnostih,
 • Odzvati se je potrebno na družben razvoj in korenite spremembe tehnološkega razvoja (digitalizacije) na vse vidike človeškega življenja,
 • Priznavati in podpirati raznolike vloge, vizije, cilje in vrste izvedb terciarnega izobraževanja
 • Podpirati nadaljnjo integracijo VŽU kot odziv na spreminjajoče se vzorce terciarnega izobraževanja,
 • Prevetritev obstoječih metod poučevanja in učenja
 • Spoštovanje različnih poslanstev institucionalnih programov, karaktrja in namena učenja na različnih ravneh in različnih področjih in priznavanje tovrstnih dejavnosti vključno s pedagoško inovativnostjo kot del aplikativnih raziskav,
 • Pomen terciarnih izobraževalnih institucij na regionalni in lokalni razvoj in pozitiven učinek na družbeno ekonomski razvoj le-teh.

Več v priloženem osnutku. Vabljeni, da prispevate svoje mnenje.

 • Upravni odbor

Pripravili smo dnevni red in dokumentacijo za skupščino, potrdili letni program za 2018, pregledali finančno poročilo za 2017 in program za 2018, obravnavali 3 vloge za članstvo, se dogovorili da bo naslednji virtualni sestanek 12. decembra 2017.

 • Skupščina

Predsednik je predstavil zadnje dogodke, delovanje in aktivnosti na področju EHEA, potrdili smo vloge za nove člane, pregledali stanje po projektih, potrdili strateški okvir 2018-2020 (glej prilogo), potrdili program dela za 2018, potrdili okvirni proračun za 2018 in Izjavo prioritet in razvoja, potrdili razpis za prispevke za letno konferenco 2018, pregledali seznam prihajajočih dogodkov v organizaciji EURASHE, potrditev organizacijo naslednje skupščine v letu 2018.

Osnutek izjave prioritet in razvoja