IMPLETUM

Ministrstvo RS za šolstvo in šport je aprila 2008 objavilo javni razpis za sofinanciranje uvajanja novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja za obdobje 2008-2011. Na razpisu je bil junija izbran projektni predlog konzorcija v sestavi Zavod IRC, Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Šolski center Novo mesto, Šolski center Velenje, Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled ter TPV d.d.. K sodelovanju sta bili  povabljeni tudi dve tuji izobraževalni instituciji in vse višje strokovne šole.

Projekt smo poimenovali IMPLETUM, splošni cilj projekta pa je zagotavljanje podpore višješolskim ustanovam pri uvajanju triindvajsetih izobraževalnih programov, ki so nastali med leti 2004-07. Projekt se je izvajal od junija 2008 do decembra 2011.

Operacijo je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete ‘Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja’ in prednostne usmeritve ‘Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja’.

Pričakovani rezultati

• Pripraviti izhodišča za pripravo izvedbenih kurikulumov,
• Pripraviti izhodišča za pripravo katalogov za prosto izbirne module oz. predmete,
• Pripraviti izhodišča za nova učna gradiva za nove kataloge znanj,
• Pripraviti merila za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja,
• Pripraviti enotni sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti ter spremljanje rezultatov preko letnih poročil o doseženi kakovosti izobraževalnega procesa v skladu s sistemom, ki velja v visokošolskem izobraževanju.
• Usposabljati vodstva višjih strokovnih šol za uvajanje novih izobraževalnih programov,
• Usposabljati strokovne delavce v višješolskem strokovnem izobraževanju,
• Usposabljati strokovne delavce za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja,
• Usposabljati predavatelje za mentorstvo pri diplomskih nalogah,
• Podpreti pripravo učnih gradiv,
• Podpreti pripravo novih prosto izbirnih predmetov oz. modulov,
• Podpreti uvajanje novih izobraževalnih programov za 1. in 2. letnik,
• Za čas projekta pripraviti in vzdrževati spletno stran projekta,
• Organizirati zaključno konferenco.

Dokumentacija

Kvalitativna evalvacija projekta IMPLETUM

S spletnimi vprašalniki smo želeli pridobiti povratne informacije o učnih gradivih. Vabimo vas, da si pogledate analize:
     Analiza o učnih gradivih s strani avtorjev
     Analiza o učnih gradivih s strani študentov
     Analiza o učnih gradivih s strani predavateljev

Gradiva

Na tem mestu objavljamo učna gradiva za višje strokovne šole, njihove predavatelje, študentke in študente, ki so jih pripravili avtorji v okviru projekta Impletum.

Gradiva so pripravljena v skladu z dvema temeljnima dokumentoma:

Vsa objavljena gradiva, razen označena z zvezdico, je potrdila Komisija za presojo višješolskih učbenikov projekta Impletum. Potrjena učna gradiva s strani Komisije (razen za prosto izbirne predmete), so predložena v potrditev Strokovnemu svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje.
Učna gradiva, ki so potrjena s strani Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, to izkazujejo v kolofonu gradiva.
* – Učna gradiva iz 1.ali 2. povabila, ki izjemoma še niso povsem usklajena z Izhodišči za pripravo višješolskih učbenikov oz. z Enotnimi tehničnimi standardi.