PROCSEE – srečanja s ključnimi deležniki

PROCSEE – srečanja s ključnimi deležniki

PREGLED BILATERALNIH SREČANJ S KLJUČNIMI DELEŽNIKI

V OKVIRU NACIONALNEGA ODBORA ZA ODLIČNOST V TERCIARNEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU

Po prvih dveh srečanjih Nacionalnega odbora za odličnost v terciarnem strokovnem izobraževanju 5. julija 2016 in 11, aprila 2017 smo se na Skupnosti VSŠ odločili, da za učinkovitejše dogovarjanje in usklajevanje o nadaljnjem sodelovanju srečamo s ključnimi deležniki odbora na bilateralnih srečanjih.

Na prvem srečanju Nacionalnega odbora za odličnost v terciarnem strokovnem izobraževanju 5. julija 2016 so bili identificirani ključni izzivi terciarnega strokovnega izobraževanja za Slovenijo. Na prvem Forumu odličnosti TSI septembra 2016 pa so bili identificirani ključni izzivi terciarnega strokovnega izobraževanja za srednjo in jugo-vzhodno Evropo. Na podlagi tega je Skupnost VSŠ v sodelovanju s predstavniki višjih strokovnih šol pripravila Razvojni načrt Skupnosti VSŠ 2017 – 2020, ki ga je 9. marca 2017 tudi potrdila skupščina Skupnosti VSŠ.

Na drugem srečanju Nacionalnega odbora za odličnost v terciarnem strokovnem izobraževanju 11. aprila 2017 in drugem Forumu odličnosti TSI junija 2017 so bili prepoznani primeri dobrih praks in na podlagi le-teh pripravljena priporočila za odličnost TSI v regiji. Na podlagi teh priporočil so predstavniki višjih strokovnih šol na delavnici v okviru Skupščine Skupnosti VSŠ z dne 15. februarja 2018 prepoznali ključne deležnike na nacionalni ravni, in sicer:

 • Ministrstvo pristojno za izobraževanje (MIZŠ),
 • Gospodarska zbornica Slovenije (GZS),
 • Obrtna zbornica Slovenije (OZS),
 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ),
 • Skupnost samostojnih visokošolskih zavodov,
 • Študentska organizacija Slovenije (ŠOS),
 • Skupnost Regionalnih razvojnih agencij Slovenije (RRA GIZ) in
 • Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).

 

Z vsemi prepoznanimi ključnimi deležniki smo se sestali na bilateralnih srečanjih in predlagali vzpostavitev različnih oblik sistematičnega sodelovanja za oblikovanje priporočil in izmenjavo najboljših praks na štirih tematskih področjih:

 1. Uskladitev terciarnega strokovnega izobraževanja z regionalnimi razvojnimi strategijami
 2. Promocija terciarnega strokovnega izobraževanja kot odziv na primanjkljaj veščin in kompetenc
 3. Organizacija in spremljanje umestitve študentov v svet dela
 4. Osebna učna okolja v terciarnem strokovnem izobraževanju

 

S predstavniki Delovne skupine MIZŠ smo na 6 srečanjih pripravili osnutek prve Strategije višjega strokovnega šolstva v Sloveniji v kateri je zapisano tudi, da je le-ta del terciarnega strokovnega izobraževanja. Dokument je še v fazi priprave zato še ni za objavo. Na podlagi PROCSEE priporočil je MIZŠ prepoznalo nujo po spodbudi vseživljenjske karierne orientacije tudi na področju višjega strokovnega šolstva tako je v okviru projekta Karierni centri Skupnosti VSŠ financiralo številne aktivnosti za kakovostno izvajanje svetovalne dejavnosti in vseživljenjske karierne orientacije. Več informacij na http://www.skupnost-vss.si/karierni-centri/. Prav tako je Skupnost VSŠ po sklepu MIZŠ od leta 2019 dobila predstavnika v nacionalni Strokovni skupini za vseživljenjsko karierno orientacijo.

S predstavniki GZS smo na 2 srečanjih in več virtualnih razgovorih na podlagi relevantnih PROCSEE priporočil uskladili Memorandum o sodelovanju in dogovorili Srednjeročni načrt sodelovanja s konkretnimi aktivnostmi za naslednja 3 leta. Memorandum o sodelovanju je bil podpisan 6. novembra 2018 na PROCSEE nacionalnem vrhu. Prav tako smo izmenjali izkušnje, dobre prakse in rezultate projektov PROCSEE in EAPPREN, ki ga vodi GZS v okviru enakega razpisa.

S predstavniki OZS smo na 4 srečanjih in več virtualnih razgovorih na podlagi relevantnih PROCSEE priporočil uskladili Memorandum o sodelovanju in dogovorili Srednjeročni načrt sodelovanja s konkretnimi aktivnostmi za naslednja 3 leta. Memorandum o sodelovanju je bil podpisan 6. novembra 2018 na PROCSEE nacionalnem vrhu.

S predstavniki ZRSZ smo na 1 srečanju in več virtualnih razgovorih na podlagi relevantnih PROCSEE priporočil uskladili Memorandum o sodelovanju in dogovorili Srednjeročni načrt sodelovanja s konkretnimi aktivnostmi za naslednja 3 leta. Memorandum o sodelovanju je bil podpisan 6. novembra 2018 na PROCSEE nacionalnem vrhu.

S predstavniki Skupnosti samostojnih visokošolskih zavodov Slovenije smo na 1 srečanju in več virtualnih razgovorih na podlagi relevantnih PROCSEE priporočil usklajevali področja za sodelovanje in dogovorili tudi izmenjavo informacij, izkušenj in sodelovanje na dogodkih organiziranih za obeh strani v bodoče.

S predstavniki ŠOS smo na 2 srečanjih in več virtualnih razgovorih na podlagi relevantnih PROCSEE priporočil uskladili Memorandum o sodelovanju in dogovorili Srednjeročni načrt sodelovanja s konkretnimi aktivnostmi za naslednja 3 leta. Memorandum o sodelovanju je bil podpisan 6. novembra 2018 na PROCSEE nacionalnem vrhu.

S predstavniki RRA GIZ smo na 1 srečanju in več virtualnih razgovorih na podlagi relevantnih PROCSEE priporočil uskladili Memorandum o sodelovanju in dogovorili Srednjeročni načrt sodelovanja s konkretnimi aktivnostmi za naslednja 3 leta. Memorandum o sodelovanju je bil podpisan 6. novembra 2018 na PROCSEE nacionalnem vrhu.

S predstavniki NAKVIS smo na 2 srečanjih in več virtualnih razgovorih na podlagi relevantnih PROCSEE priporočil uskladili Memorandum o sodelovanju in dogovorili Srednjeročni načrt sodelovanja s konkretnimi aktivnostmi za naslednja 3 leta. Memorandum o sodelovanju je bil podpisan 6. novembra 2018 na PROCSEE nacionalnem vrhu.

Rezultati projekta PROCSEE na nacionalni ravni so:

 • Razvojni načrt Skupnosti VSŠ 2017-2020 (Skupnost VSŠ),
 • Osnutek predloga Strategije višjega strokovnega izobraževanja v Sloveniji (MIZŠ),
 • Projekt Karierni centri (MIZŠ),
 • Članstvo v Strokovni skupini za vseživljenjsko karierno orientacijo (MIZŠ)
 • Memorandum o sodelovanju s srednjeročnim načrtom sodelovanja z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS),
 • Memorandum o sodelovanju s srednjeročnim načrtom sodelovanja z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije (OZS),
 • Memorandum o sodelovanju s srednjeročnim načrtom sodelovanja z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ),
 • Memorandum o sodelovanju s srednjeročnim načrtom sodelovanja s Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS),
 • Memorandum o sodelovanju s srednjeročnim načrtom sodelovanja s Skupnostjo Regionalnih razvojnih agencij Slovenije (RRA GIZ)
 • Memorandum o sodelovanju s srednjeročnim načrtom sodelovanja z Nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in
 • Dogovor o sodelovanju s Skupnostjo samostojnih visokošolskih zavodov.