BuildPHE

BuildPHE: Building Professional Higher Education Capacity

Povzetek projekta

Cilji projekta:

 • spodbuditi institucije visokega strokovnega šolstva k analizi notranjih politik glede sodelovanja med izobraževanjem, raziskavami in podjetji
 • izvesti izboljšave in reforme politik in praks v sodelovanju s svetom dela
 • podpirati medsebojno izmenjavo najboljših praks za krepitev trikotnika znanja
 • oblikovati nabor podpornih orodij, zlasti okvirnih politik in/ali vodnikov za izvajanje, okrepiti aktivno sodelovanje med visokošolskimi ustanovami in neakademskimi partnerji.

Projekt vključuje oblikovalce politik in nosilce odločanja institucij visokega strokovnega šolstva, ki bodo sodelovali v okviru struktur ustanovljenih znotraj svojih nacionalnih združenj, ki so člani konzorcija. Prek njihovega sodelovanja bo vsaka institucija  analizirala lastno povezanost s svetom dela, oblikovala izboljšave institucionalne strategije glede na primere dobrih praks na terenu in prevladujoči trend teh praks.

Glavni rezultati projekta bodo:

 • Poročila o samooceni institucij, ki bodo opisala obseg in kakovost lastnih povezav s svetom dela.
 • Izdelani in potrjeni izvedbeni načrti z opisom predlaganih izboljšav politik in strategij, da bi bolje sodelovali s svetom dela.
 • Dogodek vzajemnega učenja, ki bo združil predstavnike institucij po Evropi.
 • 70 najboljših praks/primerov zbranih in objavljenih, z vsaj 5 praksami/primeri objavljenimi v okviru vsakega HAPHE merila.
 • Nabor ustreznih orodij za medsebojno sodelovanje visokega strokovnega šolstva in sveta dela – okvirne usmeritve, objavljene kot vodnik izvajanja z najboljšimi praksami/primeri za visokošolske strokovne institucije

 Na lokalni in regionalni ravni, bo projekt:

 • spodbujal izboljšanje sodelovanja med visokošolskimi institucijami in podjetji,
 • povečal izbiro učnih poti za študente, zlasti pri krepitvi dualnih možnosti, ki bodo vključevale študij in delovne izkušnje (npr. vajeništvo),
 • prispeval k reševanju primanjkljaja usposobljenosti na ključnih tehničnih področjih zaposlovanja,
 • izboljšal kakovost poklicnih izkušenj, ki jih ponujajo visokošolske strokovne institucije.

Na nacionalni ravni bo projekt ponudil priporočila oblikovalcem politike v zvezi z ukrepi za izboljšanje in okrepitvijo sodelovanja med izobraževanjem in podjetji. Sprejetje teh priporočil mora podjetjem predvsem olajšati opravljanje vajeništva. Dokazi kažejo, da bi zadnje privedlo do nižjih stopenj brezposelnosti mladih. Na ravni EU bo projekt olajšal izmenjavo praks in okrepil sodelovanje med visokošolskimi strokovnimi institucijami in združenji.

Aktivnosti projekta:

 • Oblikovati in razviti podporno orodje za samoevelvacijo sodelovanja terciarnih strokovnih institucij s svetom dela.
 • Spodbuditi institucije terciarnega strokovnega šolstva k analizi lastnih rezerv za boljše sodelovanje med izobraževanjem in svetom dela.
 • Izboljšati obstoječe politike in načine za sodelovanje s svetom dela.
 • Podpirati medsebojno izmenjavo dobrih praks za krepitev trikotnika znanja (šola-študent-delodajalec).

Kaj višje šole pridobijo v/iz projektu(-a)?

 • BuildPHE orodje za samoevalvacijo terciarnih strokovnih institucij.
 • Nabor samoevalvacijskih poročil institucij vključenih v pilotno izvajanje za lastno primerjavo na mednarodni ravni.
 • Nabor dobrih praks.
 • Načrti izboljšav kot vzorec za vpeljavo izboljšav na lastni instituciji.

Več o projektu je dostopno na www.buildphe.eu.

Srečanje partnerjev, 18. 2. 2016, Bruselj

Srečanje partnerjev, 16. 6. 2016, Bruselj

BUILDPHE – Javni razpis za sodelovanje v pilotnem projektu

Obvestilo o izboru

EU EACEA Logo