SAT kick off meeting

SAT kick off meeting

13. septembra 2017 so se na Bledu sestali partnerji v projektu SAT – Smart Electronic System for Tracking Apprenticeships. Uvodno srečanje je bilo namenjeno predstavitvi partnerjev, predstavitev projekta, načrta aktivnosti in njegova izvedba. Partnerji v projektu so: EURASHE (Belgija) – Evropsko združenje terciarnih strokovnih institucij, Veleučilište VERN (Hrvaška), Knowledge Innovation Centre (Malta), CASPHE (Češka) – češko združenje terciarnih strokovnih institucij, Ekonomska šola Celje in Skupnost VSŠ (Slovenija). Skupaj se nas je zbralo 9 predstavnikov.

Na srečanju so predstavniki podrobneje pregledal načrtovane aktivnosti, vloge in odgovornosti, različne protokole (finančni, komunikacijski, administrativni), aktivnosti za diseminacijo projekta ter skupaj oblikovali vizijo projekta. Projekt bo poimenovan ApprenticeTrack, Management Tools for Meaningful Apprenticeships.

 

Partnerji so uskladili izjavo o pričakovanjih in poslanstvu projekta SAT:

Praktično izobraževanje študentom na ravni terciarnega strokovnega izobraževanja ponuja možnosti za pridobivanje novih znanj in spretnosti ter znanja na delovnem mestu in zunaj njega. Taka oblika izobraževanja podjetjem zagotavlja zanesljiv način ocenjevanja in oblikovanja morebitnih prihodnjih zaposlitev, saj imajo neposredne koristi od novih znanj, ki jih je prinesejo študentje neposredno iz izobraževanja. Obstoječi sistemi za praktično izobraževanje so, kljub svojim jasnim prednostim, izredno zahtevni za upravljanje.

Izobraževalne potrebe študentov in potrebe posameznih podjetij se zelo težko uskladijo. Organiziranje uspešnega programa praktičnega izobraževanja zahteva, da izobraževalna institucija analizira učne potrebe vsakega študenta, analizira potrebe podjetij in se nato pogaja o obojestransko koristnih dogovorih za vsakega deležnika. Prav tako zahteva, da institucija spremlja in ocenjuje praktično izobraževanje in s tem zagotovi, da se te potrebe dejansko obravnavajo. Vse to mora izobraževalna institucija izvesti za več sto ali celo tisoč študentov.

Jasno je, da so potrebni strukturirani komunikacijski kanali s podjetji in študenti, definirani sistemi upravljanja in jasni evalvacijski protokoli za upravljanje tako zapletenih procesov. Vendar pa mora večina izobraževalnih institucij ugotoviti kako to storiti sami, pri čemer ni nobenih skupnih standardov in postopkov za upravljanje praktičnega izobraževanja.

Neustrezno ali priložnostno vodenje praktičnega izobraževanja običajno pripelje do položaja, pri katerem se študentje namesto da imajo zagotovljeno nadzorovano učno izkušnjo s strani usposobljenih mentorjev, preprosto zahteva, da se udeležijo slabo usklajenih. Kadar pa se študentom zagotovi visoko kakovostne učne izkušnje, praktično izobraževanje spodbuja gladek prehod iz izobraževanja na trg delo in s tem mladim daje dober začetek njihove poklicne poti.

Vendar se v Evropi praktično izobraževanje danes sooča z naslednjimi težavami:

 • ni možnosti merjenja ali so cilji praktičnega izobraževanja dejansko doseženi,
 • ni primerljivega merilnega sistema za kakovost in rezultate,
 • praktično izobraževanje je lahko preveč zapleteno za upravljanje, komunikacija pa je težavna,
 • vse oblike praktičnega izobraževanja ne nudijo enake dodane vrednosti študentom,
 • težko je uskladiti interese študentov in sveta dela,
 • pridobivanje transverzalnih spretnosti je še vedno problem,
 • ne nadzorujemo izvedbe praktičnega izobraževanja,
 • vloga mentorjev ni jasna,
 • pomanjkanje povezav med podjetji in izobraževalnimi institucijami,
 • nejasno povezovanje učnih izidov s študenti in njihovo prepoznavanje,
 • pomanjkanje orodij za vodenje kakovosti.

Posledično:

 • cilji TSI niso izpolnjeni,
 • študenti so nezadovoljni in ne jemljejo praktičnega izobraževanje resno,
 • praktično izobraževanje ne koristi študentom,
 • nizka motivacija in slab ugled ter nižja dodana vrednost za podjetja,
 • praktično izobraževanje je manj cenjen in vrednoten del študija,
 • praktično izobraževanje postane formalnost, ki ni optimalna učna izkušnja,
 • mentorje je težko pripraviti k sodelovanju.

Kot konzorcij partnerjev predstavljamo terciarno strokovne institucije, ki želimo zagotoviti vsem študentom enovito in kakovostno izkušnjo praktičnega izobraževanja, pri čemer se zavedamo lastne odgovornosti.

To želimo izvesti z razvojem:

 • sistema spremljanja in merjenja praktičnega izobraževanja,
 • tehnološkega načrta za praktično izobraževanje,
 • usposabljanjem za upravljanje praktičnega izobraževanja.

V okviru tega bomo:

 • ustvarili orodja, s katerimi bodo podjetja lažje razumela osvojene kompetence in učne izide študentov,
 • izboljšali povezave s poslovnimi zbornicam in podjetji (tesnejša partnerstva, spremljana in vodena praktična izobraževanja kot večja korist za podjetja),
 • omogočili, da bodo študentje bolje razumeli svoj trenutni položaj in možnosti za izboljšave,
 • zagotovili potrebne podatke na področju praktičnega izobraževanja,
 • krepili pomen ter izkušnje mednarodnih mobilnosti za prakso,
 • pripomogli k stalnim izboljšavam znotraj TSI institucij,
 • podprli praktično izobraževanje kot pomembno učno izkušnjo, ki bistveno vpliva na motivacijo študentov,
 • pripravili izhodišča za sistematično e-zbiranje podatkov ter dokazil o doseženih učnih izidih,
 • predstavili prednosti praktičnega izobraževanja (podjetjem, študentom, drugim deležnikom),
 • podprli digitalni razvoj TSI institucij (okolju ter uporabnikom prijazno tehnologijo),
 • podprli praktično izobraževanje kot bistveno za razumevanje ter prepoznavnost učnih izidov.