Sestanek Skupine strokovnjakov PSI v okviru Evropske komisije

Sestanek Skupine strokovnjakov PSI v okviru Evropske komisije

Komisija je na sestanku Skupine strokovnjakov PSI v okviru Evropske komisije, ki je v Bruslju potekal 5. februarja 2019, predstavila posodobitev razvoja politike poklicnega in strokovnega izobraževanja (PSI) in izobraževanja odraslih (IO), zlasti tekočih pogajanj za programe Erasmus po letu 2020, ESS + in InvestEU.

Najnovejše v evropskem izobraževalnem prostoru je sprejetje Priporočil o vzajemnem priznavanju kvalifikacij in učne mobilnosti, ki je predvsem pomembno za prehodnost med poklicnim in strokovnim izobraževanjem ter terciarnim izobraževanjem. Predstavljen je bil kratek povzetek izvajanja Poti nadaljnjega izpopolnjevanja (Upskilling Pathways) in  prihajajoči razpis za zbiranje predlogov programa EaSI za nizko kvalificirane odrasle. EVBB je spomnil, kako pomembno je napredovati ne samo z izboljšanjem usposobljenosti nizko kvalificiranih oseb, temveč vseh ciljnih skupin.

Komisija je podala pregled Mnenja ACVT o prihodnosti PSI po letu 2020, ki je bila sprejeta decembra 2018. To mnenje odraža tudi stališče, ki ga je pripravila strokovna skupina. Izpostavljeno je bilo, da so bili Predlogi VET4EU2 po letu 2020 bolj ambiciozen in inovativen dokument v nekaterih vidikih, kot so hibridno integriran PSI, evropska mreža učiteljev PSI ali širitev članstva v ACVT. ETF je podprl predloge VET4EU2, zlasti zamisel o poskusnem testiranju nekaterih pobud, preden bi jih začeli širše uporabljati.

Komisija je predstavila osnutek programa Evropskega tedna poklicnih spretnosti 2019 (EVSW 2019). Združenja bodo igrala pomembno vlogo pri organizaciji skupnega srečanja Skupnosti praktikov in izvajalcev PSI , pa tudi pri oblikovanju predlogov za govorce oz. strokovnjake. Podeljeni bosta dve nagradi: 1) za inovativnega izvajalca PSI in 2) za učitelje oz. mentorje PSI. Navodila za nagrade in prijave so dogovorjena posebej s koordinatorji za oddajo nagrad. Izvajalci PSI lahko predložijo predloge za ambasadorje PSI, pa tudi o tem, kako ustvariti več priložnosti za mreženje. Junior Achievement Europe so predstavili svoje delo in prihajajočo konferenco ter nagrado za podjetniško šolo, ki jo organizirajo v okviru EVSW 2019. Predstavnik VET4EU2 je predstavil konceptno opombo o vključevanju ciljev trajnostnega razvoja PSI. Komisija je v razmislek predstavila koncept o trajnostnem izobraževanju v Evropi do leta 2030.

EARALL je predstavil svoje dejavnosti pri krepitvi sodelovanja med javnimi regionalnimi organi in izvajalci PSI, zlasti pri strategijah pametne specializacije in družbenih izzivih.

Podan je bil pregled pogajanj o novem programu Erasmus+, ki so v teku, ob upoštevanju predhodnih predlogov VET4EU2 o poenostavitvi in izvajanju programa. Za KA1 je bil objavljen osnutek uredbe o pripravljenosti na Brexit. Ponovno smo opozorili na tekoč finančni prehod v prihodnji program, da se prepreči občutno znižanje sredstev v prvih letih programa v primerjavi s sedanjim programom; izpostavili smo vprašanje neupravičenosti stroškov dela zaposlenih pri članicah združenj in predlagali ponovno uvedbo študijskih obiskov, ki so se pokazali kot zelo uspešni v prejšnjem programu. Predstavljeni so bili tudi prihajajoči pilotni projekti za mednarodno mobilnost v PSI in podane nove pobude o centrih PSI odličnosti.

Predstavljeno je bilo orodje Selfie, ki je bilo uvedeno oktobra 2018, in trenutno študijo izvedljivosti povezave oz. dodatka modula o praktičnem izobraževanju v orodje Selfie, kar bi omogočilo boljše sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami in podjetji.

Predstavili smo trenutno delovanje (med drugim tudi ApprenticeTrack, PROCSEE, ApprenticeshipQ, MentorTrain in SAPS) ter prihajajoče dogodke.

Predsednik EUproVET je napovedal, da bo zaključil svoj mandat v strokovni skupini. Komisija se mu je zahvalila za dragoceno sodelovanje v zadnjih 6 letih.