Sestanek Skupnosti VSŠ s predstavniki MIZŠ

Sestanek Skupnosti VSŠ s predstavniki MIZŠ

V torek, 22. septembra 2020 so se predstavniki Skupnosti VSŠ srečali s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Prisotni člani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so bili mag. Nataša Kranjc, mag. Katja Dovžak, Nataša Hafner Vojčić, Simona Vlaj Perko in Marjan Vidrih, medtem ko so Skupnost VSŠ predstavljali Egon Pipan, mag. Nataša Makovec, Jasmina Poličnik in Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič.

Udeleženci so na začetku potrdili dnevni red sestanka:
1. Predstavitev in delovanje Skupnosti VSŠ
2. Razvoj višjega strokovnega izobraževanja, izvajanje Strategije višjega strokovnega šolstva 2020 – 2030 in krepitev kadra
3. Prenova višješolskih študijskih programov
4. Mednarodno sodelovanje in projekti, transnacionalnost
5. Študij na daljavo – poročanje
6. Razno

Predstavniki Skupnosti VSŠ so uvodoma izpostavili, da julija sprejeta Nacionalna strategija višjega strokovnega šolstva opredeljuje višje strokovno izobraževanje kot »steber terciarnega izobraževanja« ter da ima pomembno in posebno vlogo v izobraževalnem sistemu in družbi na splošno. Višje strokovno izobraževanje ima nadalje »značilnosti visokošolskega izobraževanja, kamor se umešča po načinu študija in elementih, ki veljajo za visokošolsko izobraževanje (sistem ECTS, status študenta, EOVK)«. Vsi prisotni na srečanju so se strinjali, da je višje strokovno šolstvo umeščeno tako v Sloveniji kot EU v terciarno izobraževanje.

Predstavniki Skupnosti VSŠ so prav tako predstavili stvari, ki bi jih bilo potrebno prvenstveno urediti. Med drugim gre za model fincanciranja višjih strokovnih šol, normative, ureditev in izboljšanje statusa študentov in nujna kadrovska krepitev za izvedbo načrtovanih razvojnih nalog. Mag. Katja Dovžak se je strinjala, da je potrebno nasloviti več aktualnih izzivov na področju višjega strokovnega šolstva. Poleg dolgoročnega sistemskega financiranja je potrebno nujno skrbeti za kakovost in podporne storitve, kot na primer karierna orientacija, izpopolnjevanje višješolskega kadra ter razvoj in prenova višješolskih študijskih programov. Mag. Nataša Kranjc, v.d. generalne direktorice Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih je podprla nadaljnje sodelovanje med sogovorniki. Poleg tega je višjemu strokovnemu šolstvu zagotovila podporo za kadrovsko okrepitev.

Prisotni so se dogovorili za nadaljnja redna srečanja, kjer se bodo uskladile kratkoročne operativne naloge v skladu s Strategijo višjega strokovnega šolstva.