Predstavitev

Skupnost višjih strokovnih šol, krajše Skupnost VSŠ, je bila ustanovljena 20. aprila 2005 kot skupnost zavodov in delujoča v skladu s predpisi, ki urejajo poslovanje javnih zavodov. Danes Skupnost VSŠ predstavlja, zastopa in uresničuje skupne interese 48 javnih in zasebnih višjih strokovnih šol, in sicer v sodelovanju z državnimi, lokalnimi, mednarodnimi organi in organizacijami.

Ključna vloga je povezovanje višjih strokovnih šol z deležniki na področju izobraževanja, usposabljanja ter gospodarstva kakor tudi oblikovanje politik in izvedba projektov v sklopu višješolskega in strokovnega raziskovalnega področja. Tako neposredno prispeva k razvoju lokalnih skupnosti in pokrajin.

VIZIJA IN POSLANSTVO

Skupnost VSŠ je institucija, ki predstavlja in zastopa višje strokovno šolstvo v slovenskem ter mednarodnem okolju. Deluje kot promocijsko središče višjega strokovnega šolstva ter organizira izmenjavo informacij in dobrih praks. Skrbi za kakovostno medsebojno povezanost med vsemi deležniki. Nudi strokovno podporo članicam, rešuje sistemske težave, organizira usposabljanja in strokovne posvete. Spodbuja in podpira razvoj ter prenovo vseh vrst programov višjega strokovnega šolstva s poudarkom na fleksibilnosti in specializaciji. Pripravlja, sodeluje in izvaja razvojne projekte ter kot projektna pisarna nudi podporo svojim članicam.

Poslanstvo Skupnosti VSŠ je zastopanje skupnih stališč in interesov javnih, zasebnih ali posameznih višjih strokovnih šol v slovenskem in mednarodnem okolju. Nudi podporo članicam in spodbuja povezovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, raziskovanja in razvoja v smeri povečane inovativnosti ter podjetnosti. Pri svojem delu Skupnost VSŠ izpostavlja in upošteva najvišje standarde kakovosti.

OSREDNJE AKTIVNOSTI

V vlogi središča višjega strokovnega šolstva Skupnost VSŠ opravlja naslednje aktivnosti:

  • priprava, sodelovanje in izvedba (mednarodnih) razvojnih projektov,
  • organizacija dogodkov, med njimi letnih konferenc, tematskih seminarjev in posvetov,
  • skrb za razvoj in promocija višješolskega strokovnega izobraževanja.
STRATEGIJA SKUPNOSTI VSŠ

Višje strokovno izobraževanje kot del terciarnega izobraževanja ima pomembno in posebno vlogo v izobraževalnem sistemu in družbi na splošno. Oboje izhaja iz njegove vloge pri zadovoljevanju potreb trga dela. Študentu velik obseg praktičnega izobraževanja, ki ga opravi pri delodajalcu, omogoča, da že v času študija spozna delovno okolje in sodobne tehnološke procese, s čimer je olajšan njegov prehod na trg dela. Istočasno delodajalec spoznava in izpopolnjuje svoje prihodnje zaposlene že v času njihovega izobraževanja. >>