ApprenticeshipQ

V okviru terciarnega strokovnega izobraževanja (TSI), ki je vez med poklicnim in visokošolskim izobraževanjem, se za nadzor kakovosti pogosto uporabljajo orodja, namenjena visokošolskemu izobraževanju, kar pomeni, da se praktično izobraževanje težje umesti v okvir sistema QA.

Trenutno ne obstaja noben predlog o tem, kako lahko evropske višješolske in visokošolske ustanove prilagodijo svoje notranje sisteme kakovosti, da bi zagotovili ustrezen nadzor praktičnega izobraževanja ali celo, kakšna bi morala biti minimalna raven kakovosti za praktično izobraževanje. Projekt je zasnovan tako, da dopolnjuje obstoječa orodja za usklajevanje kakovosti v izobraževalnih ustanovah, zlasti EQAVET in v nekaterih primerih ESG s predlaganjem navzkrižno zasnovanih metod za zagotavljanje kakovostnega praktičnega izobraževanja.

Obstaja manko izkušenj, konceptov in vizije o tem, kako izkoristiti potencial prakse in učenja na delovnem mestu na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ga je treba obvladati s celovitimi merili kakovosti, da bi podali smernice in usmeritev o tem, kako jih strukturirati delov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki sodelujejo v svetu dela.

Aktivnosti projekta ApprenticeshipQ – Mainstreaming Procedures for Quality Apprenticeships in Educational Organizations and Enterprises so:

 • Priprava okvirja za razumevanje kaj je kakovostno upravljanje PRI na vseh treh nivojih – sistemski, institucionalni, delodajalci (tipologija PRI).
 • Redno sodelovanje in izboljšanje upravljanja PRIja med vsemi deležniki.
 • Zagotoviti, da vsebine študijskih programov odražajo spreminjajoče se potrebe trga dela in družbe.
 • Zagotoviti pravično, veljavno in verodostojno oceno učnih rezultatov pri PRI.
 • Podpirati stalni strokovni razvoj mentorjev v podjetju in izboljševanje njihovih delovnih pogojev.

Aktivnosti bomo izvedli s ciljem:

 • identificirati in analizirati različne oblike praktičnega izobraževanja in učenja na delovnem mestu za oblikovanje in preizkušanje tipologije PRI
 • opredeliti strateške cilje glavnih zainteresiranih strani, vključenih v TSI, za obveščanje o kakovosti
 • opredelitev dejavnikov, ki jih zainteresirane strani štejejo za bistvene za kvalitetni menedžemnt znotraj strateškega partnerstva
 • zagotavlja vrsto primerov najboljše prakse za kvalitetni menedžement v izobraževalnih ustanovah in na lokacijah za usposabljanje / umestitve
 • prepoznavanje faktorjev uspeha in najboljših praks v različnih izobraževalnih institucijah v različnih industrijskih sektorjih

To znanje bo koristilo ciljnim skupinam, vključno z institucijami, podjetji in študenti, tako da bo ustvarilo:

 • institucionalni okvir za upravljanje kakovosti v in za PRI
 • orodje za spletno ocenjevanje za upravljanje kakovostnega PRI
 • priročnik upravljanja kakovostnega PRI za izobraževalne ustanove, ki vsebujejo instrumente, metode in orodja, s katerimi lahko sodelujejo pri razvijanju skupne kulture kakovosti med seboj in z malimi in srednje velikimi podjetji
 • priročnik upravljanja kakovostnega PRI za podjetja, ki vsebujejo instrumente, metode in orodja, s katerimi lahko sodelujejo, da razvijejo skupno kulturo kakovosti med sabo in izobraževalnimi organizacijami

Projekt se bo obširno posvetoval z različnimi zainteresiranimi stranmi in zato organiziral:

 • Delavnice v šestih državah, ki vključujejo več kot 300 strokovnjakov QM, druge strokovne zainteresirane strani s področja usposabljanja in izobraževanja
 • Preizkus na terenu v 6 državah, v katerega je vključenih več kot 300 delodajalcev, vodij kakovosti, predavateljev institucije TSI itd.
 • Anketa v šestih državah, v katere je vključenih več kot 1.200 različnih deležnikov (delodajalcev, ključnih ljudi za QM, mentorjev PRI, mentorjev v podjetjih, kot tudi na spletnem mestu institucij TSI, predavateljev in vodje usposabljanj …)

Aktivnosti bodo vodile k boljšemu vodenju kakovosti PRI in s tem izboljšanju kakovosti PRI v višjem in visokem strokovnem izobraževanju in usposabljanju po Evropi, kar bi moralo povečati privlačnost TSI kot izobraževalne poti.

SPLETNA STRAN projekta ApprenticeshipQ

Uvodno srečenje partnerjev, Heilbronn